^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dokumenty związane z funkcjonowaniem Rządu Centralnego Wojskowego Tymczasowego Obojga Galicji o różnorodnej tematyce.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1809

1809 - 1809
polski
łaciński
niemiecki
francuski
1. [Protokoły sesji rządu dozorczego - nr 1 (3 VI 1809), nr 2 (5 VI 1809), nr 4 (9 VI 1809), nr 6 (14 VI 1809)], s. 1-13; 2. [Schemat organizacyjny kancelarii Rządu Centralnego Wojskowego Tymczasowego Obojga Galicji], [1809], s. 14-18; 3. [Uchwała Rządu Centralnego Wojskowego Tymczasowego Obojga Galicji dotycząca sposobu funkcjonowania Rady Zastępczej Krajowej, organizacji i kompetencji departamentów, nominacji konsyliarzy-referentów], 10 VI 1809, s. 19-33; 4. Lista cywilna Rządu Centralnego i urzędów w Obydwóch Galicjach, [1809], s. 34-40; 5. Ordynacja kancelarii urzędów administracyjnych powiatowych, Dziennik podawczy, [1809], s. 41-48; 6. [Wykazy członków Rady Zastępczej Krajowej], [1809], s. 49; 7. [Wykazy komisarzy cywilno-wojskowych], [1809], s. 50, 57-58; 8. [Kwestie organizacyjne - formularze, korespondencja], 1809, s. 51-56, 60-63; 9. Podział materii w Rządzie Centralnym na dzień 12 czerwca [1809] ułożony, s. 59; 10. Project d'une Banque d'Etat, [Projekt organizacji Banku Państwa], [1809], s. 64-71; 11. [Pismo Rządu Centralnego do okręgów z poleceniem zachowania porządku oraz wykrywania i rozbrajania środowisk działających na szkodę państwa], 15 VI 1809, s. 72; 12. [Protokół z wyboru urzędników do władz cyrkularnych i gwardii okręgowej w cyrkule zaleszczyckim z 15 czerwca 1809 r. ], s. 73-76; 13. [Instrukcja Rzadu Centralnego wydana księciu Sapieże w celu objęcia przez tegoż dozoru nad kuźnicami i kopalniami kruszców], [1809], s. 77-80; 14. [Instrukcja Rządu Dozorczego dotycząca usprawnienia trybu urzędowania dozorców policji], 10 VI 1809, s. 81-82; 15. [Projekt instrukcji w sprawie wymiany wycofanych z obiegu bankocetli wiedeńskich], [1809], s. 83; 16. [Nominacja Tomasza Dąbskiego na zastępcę radcy rządowego i pierwszego radcę wydziału IV Rządu Centralnego. Rota przysięgi], 24 VIII 1809, 3 IX 1809, s. 84-86; 17. [Rząd Dozorczy w Gubernium Krajowym z nominacją na konsyliarzy w Gubernium Krajowym starosty korsuńskiego Józefa Jabłonowskiego i Józefa Bobowskiego], 10 VI 1809, s. 87-88; 18. [Powierzenie przez prezesa Rządu Dozorczego w Gubernium Krajowym i członka Najwyższej Rady Centralnej Tymczasowej [Ignacego Miączyńskiego] dozoru nad wszystkimi kancelariami w Gubernium Krajowym konsyliarzowi Hilaremu Siemianowskiemu], 10 VI 1809, s. 89; 19. [Nominacja przez Rząd Centralny Ignacego Stadnickiego na prezesa Trybunału Apelacyjnego w Krakowie], [1809], s. 90-91; 20. [Rząd Centralny do prezesa Urzędu Administracyjnego powiatu krakowskiego z poleceniem przyjmowania podań z miasta i nadawania im biegu służbowego], [1809], s. 92; 21. [Prośba Józefa Niedobylskiego do prezesa Rady Zastępczej Krajowej o wydanie dekretu i instrukcji w sprawie urzędowania], [1809], s. 93-96; 22. [Pismo komisarza centralnego przy cyrkule bialskim Marcina Michałowskiego do Rządu Centralnego dotyczące werbunku i zaopatrzenia wojska tego cyrkułu w mundury i konie], 21 VI 1809, s. 97, 99-100; 23. [Pismo zastępcy prezesa urzędu dozorców w cyrkule bialskim Aleksego Wężyka do Rady Zastępczej Krajowej o rekwizycji broni prywatnej urzędników i obywateli], 21 VI 1809, s. 98; 24. [Deklaracja lojalności wobec Rządu Centralnego urzędników kamery lwowskiej], [1809], s. 101; 25. [Rozporządzenie Rządu Centralnego dla urzędników znajdujących się we Lwowie w sprawie zachowania lojalności wobec rządu], 5 VI 1809, s. 102; 26. [Deklaracja lojalności wobec Rządu Centralnego urzędników galicyjskiego rządu krajowego], [1809], s. 103-104; 27. [Urzędnicy galicyjskiego fiskusa do Rządu Centralnego w sprawie deklaracji lojalności], 8 VI 1809, s. 105-112; 28. [Zalecenie dla drukarni rządowej lwowskiej dotyczące zachowania dawnego sposobu rozsyłania wydrukowanych ustaw rządowych], 15 VI 1809, s. 113; 29. [Zalecenie dla urzędników dozorców policji we Lwowie dotyczące sporządzenia wykazów żebraków, włóczęgów, kalek oraz osób bez środków do życia znajdujących się w tym mieście], 15 VI 1809, s. 114; 30. [Raport złożony rządowi w sprawie podatków i obciążeń cyrkułów na rzecz wojska oraz w innych kwestiach aprowizacyjnych], 10 VIII 1809, s. 115-118; 31. [Wykaz statystyczny terytoriów galicyjskich Księstwa Warszawskiego uwzględniający powierzchnię cyrkułów, zaludnienie i inne dane], [1809], s. 119; 32. [Zezwolenie Rządu Centralnego wydane dla magistratu miasta Krakowa na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 200 tys. Florenów celem pokrycia wydatków na wojsko], [1809], s. 120; 33. [Wyszczególnienie kosztów utrzymania wojska], [1809], s. 121-128; 34. Wyszczególnienie potrzebnej żywności i furażu dla wojska polskiego w okolicach Krakowa stacjonującego, 22 VII 1809, s. 129-131; 35. [Informacja szefa Sztabu Generalnego gen, Stanisława Fiszera dla Rządu Centralnego dotycząca magazynów etapowych zorganizowanych na trakcie Kraków-Warszawa i Kraków-Lublin], 2 VIII 1809, s. 132-133; 36. [Szef Sztabu Generalnego gen. Stanisław Fiszer do Rządu Centralnego w sprawach aprowizacji wojska], 3 VIII 1809, s. 134-135; 37. [Naczelny wódz wojska polskiego książę Józef Poniatowski do Rządu Centralnego w sprawach poboru rekruta, umundurowania i aprowizacji], 7 VIII 1809, s. 136-138; 38. [Rząd Centralny do urzędu administracyjnego powiatowego bialskiego w sprawie rekwizycji], 2 VII 1809, s. 139-142; 39. [Prezydium Rady Zastępczej Krajowej do prezesa okręgu żółkiewskiego Wincentego Rulikowskiego w sprawach organizacyjnych], 14 VI 1809, s. 143; 40. [Gen. Ignacy Kamieński do prezesa Rady Zastępczej Krajowej Ignacego Miączyńskiego w sprawie organizacji cyrkułów], 13 VI 1809, s. 144; 41. [Rozkazy organizacyjne gen. Ignacego Kamieńskiego], 27 V 1809, s. 145-149; 42. [Instrukcja tymczasowa gen. Aleksandra Rożnieckiego dla magistratur rządowych], [1809], s. 150-154; 43. [List Zawistkowskiego z dnia 23 lipca 1809 r. w odpowiedzi na pismo z 18 lipca w sprawie oficera Polańskiego], 155-156; 44. [Rząd Centralny do Stanisława hr. Zamoyskiego prezesa Rządu Centralnego w sprawie odznaczeń dla wojskowych], 31 VII 1809, s. 157-159; 45. [Projekt paszportu dla wewnętrznego ruchu krajowego], [1809], s. 160-161; 46. [Rząd Centralny do biskupa krakowskiego Andrzeja Gawrońskiego w sprawie obchodów urodzin cesarza Napoleona], 10 VIII 1809, s. 162-163; 47. [Zalecenie dla urzędników dozorców policji lwowskiej z prośbą o informację dla Rządu Centralnego odnośnie wyjazdu i zastępstwa księdza metropolity Antoniego Angełłowicza], 15 VI 1809, s. 164; 48. Rząd Centralny Wojskowy Tymczasowy Obydwóch Galicjów do Praxmayer wdowy kupcowej lwowskiej [z odpowiedzią odmowną na jej reklamację w związku z zaginionymi towarami], 5 X 1809, s. 165-168; 49. [Zaświadczenie stwierdzające rekwizycję towarów przez wojsko u Teodora Homzy wydane przez syndyka miasta Dobromila Zawistkowskiego na prośbę zainteresowanego], 17 VI 1809, s. 169; 50. Pisma do protokołu oddane przez prezesa Rządu [Stanisława Zamoyskiego] w dniu 19 augusta 1809 r. w Lublinie, s. 170-173; 51. [Różne materiały Rządu Centralnego], [1809], s. 174-183.
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -