Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Borzęciczki

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874
- brak danych - 1874 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw. Z dniem 1 X 1874 r. wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Z dniem 1 I 1936 r. Wojewoda Poznański wprowadził jednogminne obwody urzędów stanu cywilnego.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Urzędy stanu cywilnego z terenu b. zaboru pruskiego, działające na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w późniejszym okresie przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, funkcjonowały do końca 1945 r. Z dniem 1 I 1946 r. zostały one zastąpione przez urzędy stanu cywilnego działające na podstawie dekretu z 25 IX 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, który ujednolicił rejestrację stanu cywilnego na terenie całej Polski.
Urząd Stanu Cywilnego w Borzęciczkach (Standesamt Radenz) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 IX 1874 r.
1) Akta urodzeń (1 j.a. z 1874).
2) Akta małżeństw (1 j.a. z 1874).
3) Akta zgonów (1 j.a. z 1874).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874 (OK 1326-1328). Zdigitalizowano 1874 r.

Amount of archival material

3

0

0

0.03

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -