Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Czarnuszka

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1911
- brak danych - 1874 - 1907
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 III 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 X t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 IX 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 I 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Czarnuszce (Standesamt Czarnuszka) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 IX 1874 r.
1) Akta urodzeń (68 j.a.; 1874-1911).
2) Akta małżeństw (68 j.a.; 1874-1911).
3) Akta zgonów (68 j.a.; 1874-1911).
4) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (3 j.a.; 1874-1892).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874-1905 (OK 109-126, OK 1535-1570, OK 6022-6057). Zdigitalizowano lata 1874-1905

Amount of archival material

207

207

0

2.44

2.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -