Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Previous archive Next archive
3617.35 4500.0
980.0 18
3658 226

W skład Archiwum wchodzą: 1) Oddział I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych; 2) Oddział II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych; 3) Stanowisko ds. Nadzoru Archiwalnego; 4) Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych; 5) Dział Administracyjno-Gospodarczy. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych komórek organizacyjnych określa statut i regulamin organizacyjny umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na www.archiwum.kalisz.pl.

Pierwsza kaliska publiczna placówka archiwalna – Archiwum Akt Dawnych, powstała przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu na mocy decyzji namiestnika Królestwa Polskiego z 16 III 1825 r. Przechowywała ono głównie akta sądowe dawnych sądów grodzkich i ziemskich oraz akta miast z okresu staropolskiego. W 1888 r. archiwum zostało zlikwidowane, a jego zasób przeniesiono do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Po odzyskaniu niepodległości, głównie celem zabezpieczenia akt rosyjskich urzędów zaborczych, utworzono w 1920 r. Archiwum Państwowe, zlikwidowane sześć lat później z powodów oszczędnościowych. Archiwalia zostały wywiezione do archiwów w Poznaniu i Warszawy, z których część trafiła później do Łodzi (np. akta gubernialne).
Obecne Archiwum zostało utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 11 lipca 1950 r. jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Kaliszu. W 1958 r. zostało ono przekształcone w Oddział Terenowy Archiwum Państwowego Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w Poznaniu. Oddział obejmował swoją działalnością powiaty: jarociński (do 1955 r.), kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski oraz 2 miasta wydzielone: Kalisz i Ostrów Wlkp. W 1976 r. Oddział przekształcono we Wojewódzkie Archiwum Państwowe, działające na terenie nowoutworzonego województwo kaliskiego i podległe bezpośrednio Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Od 1983 r. urząd nosi nazwę Archiwum Państwowe w Kaliszu. Reforma administracyjna kraju z 1998 r. nie zmieniła kompetencji terytorialnej Archiwum, w konsekwencji czego działa ono na terenie trzech województw: wielkopolskiego (powiaty: jarociński, kaliski – grodzki i ziemski, kępiński, krotoszyński – poza gminą Kobylin, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski), łódzkiego (powiat wieruszowski, poza gminą Lututów) oraz dolnośląskiego (gminy: Dziadowa Kłoda, Myślibórz i Syców z powiatu oleśnickiego).
Szerzej zob. G. Schlender „Sześćdziesiąt lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów”, Kalisz 2011 lub historia placówki na stronie internetowej placówki (www.archiwum.kalisz.pl).

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
11/1462/0 Spuścizna Zbigniewa Kledeckiego z Kalisza 1927-2011 0
11/1463/0 Spuścizna Tomasza Kantorberego Tymowskiego 1818-1819 0
11/1464/0 Kaliskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Kaliszu 1972-1973 0
11/1465/0 Spuścizna Henryka Wrotkowskiego z Kalisza ok. 1900-1999 0
11/1466/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Żdżary 1913-1916 101
11/1467/0 Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim 1997-1998 0
11/1468/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzemesznie [1951] 1954-1958 [1961] 0
11/1469/0 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu [1937] 1948-1985 0
11/1470/0 Spuścizna Bronisława Ekerta z Kalisza 1945-2000 0
11/1471/0 Urząd Gminy w Blizanowie 1990-1993 0
11/1472/0 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Oddział Terenowy w Kaliszu 1988-2014 [2015] 0
11/1473/0 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Zakładach Automatyki Przemysłowej „Mera-Zap” w Ostrowie Wielkopolskim 1981 0
11/1474/0 Koło Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Wychowania „Solidarność” przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kaliszu 1981 0
11/1475/0 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Służby Zdrowia w Kaliszu 1982-2000 0
11/1476/0 Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu [1999] 2001-2015 0
1 ... 97 98 99 100 101 102