Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny w Katowicach i jednostki podległe

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1945-1949 [1950]
- brak danych - 1945 - 1949
1949 - 1950
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Związek Weteranów Powstań Śląskich powstał jako jednostka organizacyjna skupiająca uczestników powstań śląskich. Konstytucyjne zebranie Związku odbyło się 28 kwietnia 1945 roku w Katowicach. Statut uchwalony 18 maja został zatwierdzony przez wojewodę śląskiego 22 czerwca 1945 roku. Zadaniem Związku było wychowanie członków na dobrych obywateli, praca na rzecz pełnego ekonomicznego, politycznego, narodowego i kulturalnego zespolenia Śląska z Macierzą, udział w opanowaniu Śląska Opolskiego oraz usunięcie śladów niemczyzny, prowadzenie pracy kulturalno-oświatowej, pielęgnowanie tradycji narodowych, zwłaszcza tradycji powstań śląskich, opieka nad powstańcami i ich rodzinami.
Podstawową komórką organizacyjną Związku były grupy miejscowe, skupiające członków jednej miejscowości. Jeśli w danej miejscowości było mniej niż 30 członków tworzono grupy okręgowe, skupiające członków z dwóch lub więcej miejscowości. Władzami grupy były: Walne Zebranie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Jednostką nadrzędną grupy były organizacje powiatowe, najwyższą władzę sprawował Powiatowy Walny Zjazd Delegatów. W okresie między zjazdami działalnością Związku w powiecie kierował Zarząd Powiatowy. Naczelnymi władzami Związku były: Walny Zjazd Delegatów, Rada Naczelna, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Związkowy. Walny Zjazd Delegatów był najwyższą instancją Związku. Z głosem stanowiącym na zjazdach uczestniczyli prezesi zarządów powiatowych lub ich zastępcy oraz delegaci wybierani na zjazd. Zwyczajny Walny Zjazd miał być zwoływany co roku. Odbyły się dwa takie zjazdy - w 1946 i 1949 roku. W okresie między zjazdami najwyższą władzę sprawowała Rada Naczelna w skład której wchodzili: prezes Zarządu Głównego, prezesi zarządów powiatowych oraz 25 członków wybieranych przez Walny Zjazd. Rada była najwyższą władzą nadzorczą, powołaną do czuwania nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych. Organem wykonawczym Rady był Zarząd Główny. W latach 1947-1948 pojawiły się koncepcje zjednoczenia wszystkich związków kombatanckich. Decyzja o zjednoczeniu z innymi związkami zapadła na nadzwyczajnym Zjeździe 9 kwietnia 1949 roku. Połączone organizacje przyjęły nazwę Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, a oficjalne połączenie nastąpiło 1 września 1949 roku na zjeździe wojewódzkim.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr M. Gałuszka, Katowice 1975, dopływ w 2011 roku dr P. Greiner]
Zjazdy posiedzenia zebrania: protokoły ze zjazdów sprawozdawczo-wyborczych Zarządu Głównego i jednostek terenowych, protokoły posiedzeń Zarządu Głównego z lat 1945-1949, sygn. 1-14
Organizacja Związku: statut, okólniki, komunikaty z lat 1945-1949, sygn. 15-16
Sprawy członkowskie i odznaczeniowe: wykazy kół i zarządów, wnioski odznaczeniowe o nadanie Śląskiego Krzyża Powstańczego i Brązowego Krzyża Zasługi z lat 1945-1949, sygn. 17-26
Plany, sprawozdani, analizy: kwartalne i roczne sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i jednostek terenowych, materiały Klubu Pisarzy Powstańczych z lat 1945-1949, sygn. 27-30
Uroczystości, rocznice, propaganda sprawozdania z akcji repolonizacyjnej i przedwyborczej, wycinki prasowe dotyczące działalności Związku, odezwy, afisze, przemówienia Prezesa Zarządu Głównego pułkownika Ziętka, materiały z likwidacji Zarządu Głównego z lat 1945-1949, sygn. 31-40
Grupy miejscowe z lat 1945-1949, sygn. 41-75
KM 11.09.1986, 05.04.2011

Amount of archival material

75

75

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -