Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Zbigniewa Romaszewskiego

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1945-2014
- brak danych - 1945 - 2014
- brak danych - częściowo
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
rosyjski
hiszpański
angielski
spis zdawczo-odbiorczy No 406j.
- brak danych - Materiały biograficzne: życiorysy, legitymacje studenckie, umowy o pracę, dyplomy, pieczęcie służbowe, sprawozdanie, 1964-1965, 1967, 1969, 1976-1983, 1985, 1987, 1990-1993, 1996, 1998, 2001, 2003-2010, 2014, sygn. 1-19;
Korespondencja: 1980, 1990-2014, sygn. 20-23;
Artykuły i opracowania, wywiady: 1964-1965, 1970, 1982, 1987, 1990, 1995, 1997-2010, b.d. sygn. 24-48;
Działalność w strukturach opozycyjnych i organizacjach pozarządowych: akt oskarżenia za działalność NSZZ "Solidarność", Biuletyny Informacyjne KSS KOR, kartoteka Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność", proporczyki Solidarności, medale, biuletyny, wspomnienia, opracowania, artykuły prasowe, listy poszkodowanych, Statut i deklaracja Stowarzyszenia Ośrodek Myśli i Pracy, 1976-1980, 1986-1994, 1996, 2001, 2003-2004, 2007, 2009, sygn. 49-71;
Sprawowanie mandatu senatora: uchwały Senatu RP, zaświadczenia, pisma powołujące i odwołujące, opinie prawne, prasa, artykuły, wypowiedzi, opracowania, wykazy okręgów wyborczych, materiały konferencyjne, materiały wyborcze, 1989-2011, sygn. 72-112;
Prace legislacyjne w Senacie RP: sprawozdania, projekt ustawy, opracowania, teksty wyroków, ustawy i przepisy, materiały konferencyjne, artykuły prasowe, teksty Układu Europejskiego, tekst Traktatu z Amsterdamu, deklaracje, 1988-2011, sygn. 113-182;
Działalność w dziedzinie ochrony Praw Człowieka i Obywatela: materiały z konferencji, raporty, opracowania, programy, artykuły prasowe, stenogram z posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Obywatela, 1988-1998, 2000-2007, 2009, 2011, 2013, sygn. 183-202;
Prace legislacyjne w Senacie RP dotyczące ustaw lustracyjnych i dekomunizacyjnych: ustawy, uchwały, projekty, opinie, sprawozdania, protokoły z posiedzeń komisji, wycinki prasowe, korespondencja, 1992-1993, 1996-1999, 2001- 2002, 2005-2008, sygn. 203-233;
Sprawy społeczne i gospodarcze, 1991-1992, 1997-2013, sygn. 234-321;
Fotografie: 1954, 1979, 1981, 1984, 1986-1990, 1994-2000, sygn. 322-379;
Materiały obce: artykuły prasowe, opracowania, felietony, projekty, materiały z konferencji, prasa, medale, odznaczenia, 1945-1948, 1954, 1963, 1984, 1989-1991, 1996-1997, 2001-2002, 2004, 2007-2011, b.d. sygn. 380-406.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/2751/0/-/1 Życiorys Zbigniewa Romaszewskiego. 1991-1993 0
2/2751/0/-/2 Działalność naukowa i zawodowa Zbigniewa Romaszewskiego. Życiorys naukowy, legitymacje studenckie, umowy o pracę, sprawozdania, zaświadczenia, korespondencja. 1964-1965, 1967, 1969, 1976-1983, 1985, 1991-1992, 2007, 2009 0
2/2751/0/-/3 Dyplomy uznania i podziękowania dla Zbigniewa Romaszewskiego. 1998, 2003-2006, 2008 0
2/2751/0/-/4 Dyplom i Medal Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy dla Zbigniewa Romaszewskiego. 2013 0
2/2751/0/-/5 Medal Pamiątkowy „Obrońców Praw Człowieka” dla Zofii i Zbigniewa Romaszewskich. 1987 0
2/2751/0/-/6 Medal „Za Wytrwałość W Pracy O Ideały Solidarności”. Medal dla Zbigniewa Romaszewskiego od Ruchu Odwaga i Prawda oraz Niezależnej Oficyny Wydawniczej. 1945-2014 0
2/2751/0/-/7 Medal XXX - lecia Solidarności Regionu Toruńsko – Włocławskiego dla Wicemarszałka Senatu RP Zbigniewa Romaszewskiego. 2010 0
2/2751/0/-/8 Order Świętego Stanisława dla Zofii i Zbigniewa Romaszewskich. 1998 0
2/2751/0/-/9 „Radomski Czerwiec 1976”. Medal pamiątkowy dla Zofii i Zbigniewa Romaszewskich. 2001,2005 0
2/2751/0/-/10 Medal XXX - lecia Solidarności Ziemi Radomskiej dla Zofii i Zbigniewa Romaszewskich. 2010 0
2/2751/0/-/11 Krzyż Honorowy „Solidarności Walczącej” dla Zofii i Zbigniewa Romaszewskich. 2010 0
2/2751/0/-/12 Medale w uznaniu szczególnych zasług na rzecz NSZZ „Solidarność” dla Zofii i Zbigniewa Romaszewskich. Od NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego. 2014 0
2/2751/0/-/13 Pamiątkowy Medal od Senatu Francuskiego dla Senatora Zbigniewa Romaszewskiego. 1990 0
2/2751/0/-/14 Medal Pamiątkowy z podziękowaniem za współprace w V kadencji Senatu RP dla Zbigniewa Romaszewskiego od Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka. 2005 0
2/2751/0/-/15 Medal Pamiątkowy z okazji 25 – lecia Instytutu Badań Jądrowych dla Zbigniewa Romaszewskiego. 1996 0
1 2 3 4 ... 12 13 14 15 16 ... 25 26 27 28

Amount of archival material

406

0

0

8.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -