Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1918-1922 [1923]
- brak danych - 1918 - 1922
1923 - 1923
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz drukowany No 304j.
inwentarz książkowy Yes 398j.
Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa została powołana na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 11 grudnia 1918 roku.
Do głównych zadań Kancelarii należało: przyjmowanie i załatwianie korespondencji, kierowaną przez organy urzędowe, instytucje oraz osoby prywatne, z wyjątkiem pism wpływających do Wojskowej Adiutantury Generalnej, przedstawianie Naczelnikowi Państwa aktów ustawodawczych i rządowych, załatwianie audiencji osób cywilnych, organizowanie przyjęć i podróży, normowanie spraw o charakterze protokolarnym i ceremonialnym w porozumieniu z Adiutanturą Generalną Naczelnika Państwa i Dyrekcją Protokołu Dyplomatycznego, który w charakterze wprowadzającego ambasadorów i posłów wchodził w skład domu Naczelnika Państwa.
Kancelaria Cywilna określana była jako "Urząd pomocniczy Naczelnika Państwa".
Na czele Kancelarii stał szef, któremu podlegali referenci: prasowy, prawnopaństwowy, kasowo-gospodarczy, urzędnik do specjalnych pouczeń i kierownik biura wraz z personelem pomocniczym. Kancelaria Cywilna prowadziła archiwum oraz bibliotekę.
Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa zakończyła działalność na mocy protokołu z dnia 14 grudnia 1922 roku o przekazaniu funkcji Naczelnika Państwa nowo obranemu Prezydentowi RP.
Naczelnik Państwa: Życzenia, zamach we Lwowie, 1918-1922, sygn. 1-11;
Funkcje reprezentacyjne Naczelnika Państwa: Audiencje, mianowania dyplomatów, 1918-1922, sygn. 12-29;
Sejm Ustawodawczy, Senat, Sejm Śląski: Wybory, otwarcie izb, 1919-1922, sygn. 30-34;
Ustawodawstwo: Projekty, dekrety, zarządzenia, 1918-1922, 1918-1919, sygn. 35-41, 305;
Organizacja urzędów centralnych i uczelni wyższych: 1918-1922, sygn. 42-45, 306-311;
Kancelaria Cywilna: Organizacja, 1918-1922, sygn. 46-59;
Prezydium Rady Ministrów: Okólniki, mianowania, 1918-1922, sygn. 60-62, 312;
Nominacje, dymisje, odznaczenia: W PRM i ministerstwach, obcy dyplomaci, 1918-1922, sygn. 63-143;
Sprawy polityczne: Rada Obrony Państwa, granice, umowy międzynarodowe, sytuacja wewnętrzna, 1918-1922, sygn. 144-200, 313-315;
Prawo łaski: 1918-1922, sygn. 221-232, 316-367;
Sprawy małżeńskie: Rozwody, małżeństwa, 1919-1922, sygn. 233-237, 368-380;
Petycje: Skargi, renty, subwencje, paszporty, 1918-1922, sygn. 238-286, 381-387;
Sprawy wyznaniowe: Organizacja, miejsca kultu, 1919-1922, sygn. 287-288;
Sprawy oświatowe i kulturalne: Stypendia, fundacje, 1918-1922, sygn. 289-292;
Sprawy wojskowe: Zwolnienia z wojska, inwalidzi, weterani, 1918-1922, sygn. 293-297;
Sprawy gospodarcze: Memoriały, 1919-1922, sygn. 298;
Sprawy aprowizacyjne: 1919-1922, sygn. 299;
Sprawy komunalne: Wybory do rad miejskich, obiekty, 1918-1922, sygn. 300;
Varia: Anonimy, 1919-1922, sygn. 301;
Grafomania: Listy, podania, memoriały, 1919-1922, sygn. 302-304;
Fotokopie przejęte z CA KC PZPR:
Pisma w sprawie sytuacji robotników, sporów o ziemię, sytuacji na Ukrainie; prośby o ułaskawienie osób służących w wojsku bolszewickim; sytuacja polskich sił zbrojnych na Białorusi, handel zagraniczny RP; protokoły posiedzeń Rady Ministrów, 1918-1922, sygn. 388-393;
Kresowe Biuro Prasowe: raporty z prasy polskiej, dzienne komunikaty prasowe, 1919-1921, sygn. 394-398.
milrofilm do teczek 1-199, Baza danych IZA
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Naczelnik Państwa 0 0
1.1 Akta osobiste 1 1918-1922 51
1.2 Adresy, życzenia, dary 4 1919-1922 933
1.3 Pisma odręczne, korespondencja, depesze 5 1918-1922 633
1.4 Obraza czci Naczelnika 1 1919-1923 194
2 Funkcje reprezentacyjne Naczelnika Państwa 0 0
2.1 Polscy przedstawiciele dyplomatyczni 2 1918-1922 333
2.2 Przedstawiciele dyplomatyczni państw obcych 1 1919-1922 88
2.3 Audiencje 2 1918-1922 295
2.4 Rauty, bankiety, uroczystości 9 1918-1922 1662
2.5 Ceremoniał 1 1919-1920 47
2.6 Wzory korespondencji 1 1920-1922 162
2.7 Życzenia, kondolencje 1 1920-1922 20
2.8 Korespondencja z Watykanem 1 1919-1920 25
3 Sejm Ustawodawczy i Senat, Sejm Śląski 5 1919-1922 456
4 Ustawodawstwo 0 0
4.1 Sejmowe 1 1921-1921 12
4.2 Pozasejmowe (dekrety, rozporządzenia, rozkazy) 3 1918-1922 1465
4.3 Umowy międzynarodowe i ratyfikacje 3 1919-1922 816
4.4 Projekty ustawodawcze 1 1918-1922 210
5 Organizacja urzędów 0 0
5.1 Urzędy centralne; organizacja urzędów podległych 9 1918-1922 1141
5.2 Wyższe zakłady naukowe 1 1919-1922 135
5.3 Spory jurysdykcyjne - akt brak 0 0
6 Kancelaria Cywilna 0 0
6.1 Organizacja 1 1918-1922 175
6.2 Akta osobiste urzędników 1 1918-1921 55
6.3 Aprowizacje urzędników 1 1919-1922 69
6.4 Skarbowość 2 1920-1922 208
6.5 Zarząd nad gmachami reprezentacyjnymi 3 1919-1922 716
6.6 Sprawozdania 1 1918-1920 40
6.7 Projekty ustawodawcze 1 1919-1921 65
6.8 Biblioteka - brak akt 0 0
6.9 Archiwum 1 1919-1921 71
6.10 Różne 2 1918-1922 700
6.11 Stajnie i garaż 1 1922-1922 51
7 Prezydium Rady Ministrów 0 0
7.1 Protokoły posiedzeń Rady Ministrów 2 1922-1922 22
7.2 Okólniki 1 1919-1920 34
7.3 Różne 1 1918-1920 15
8 Nominacje i dymisje 0 0
8.1 Rząd - brak akt 0 0
8.2 Biuro Prezydium Rady Ministrów 8 1918-1922 366
8.3 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 5 1918-1922 744
8.4 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 3 1918-1922 269
8.5 Ministerstwo Skarbu 2 1919-1922 233
8.6 Ministerstwo Sprawiedliwości 11 1918-1922 2866
8.7 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 8 1918-1922 1611
8.8 Ministerstwo Przemysłu i Handlu 2 1919-1922 69
8.9 Ministerstwo Robót Publicznych 2 1919-1922 54
8.10 Ministerstwo Kolei Żelaznych 2 1918-1922 151
8.11 Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Panństwowych 3 1919-1922 218
8.12 Ministerstwo Poczt i Telegrafów 2 1918-1921 72
8.13 Ministerstwo Zdrowia Publicznego 2 1919-1922 62
8.14 Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 2 1918-1922 181
8.15 Ministerstwo Aprowizacji 2 1919-1921 73
8.16 Ministerstwo Sztuki i Kultury 1 1918-1921 24
8.17 Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej 4 1919-1922 522
8.18 Najwyższa Izba Kontroli Państwa 2 1919-1922 240
8.19 Główny Urząd Likwidacyjny 1 1919-1922 102
8.20 Ministerstwo Spraw Wojskowych 1 1922-1922 13
8.21 Najwyższy Trybunał Administracyjny 1 1922-1922 37
8.22 Sprawy orderowe, odznaczenia 17 1920-1922 3315
9 Polityczne 0 0
9.1 Wewnętrzne 41 1918-1923 6446
9.2 Kresy Wschodnie 15 1918-1922 2411
9.3 Obszary przechodnie i plebiscytowe 9 1918-1922 1333
9.4 Zagraniczne 15 1919-1922 578
10 Prawo łaski 64 1918-1923 14415
11 Sprawy małżeńskie 18 1918-1922 5403
12 Petycje 56 1918-1922 19433
13 Sprawy wyznaniowe 2 1919-1922 421
14 Sprawy oświatowe i kulturalne 4 1918-1922 1213
15 Sprawy wojskowe 5 1918-1922 745
16 Sprawy gospodarcze 1 1919-1922 237
17 Sprawy aprowizacyjne 1 1919-1921 156
18 Sprawy komunalne 1 1918-1922 70
19 Varia 1 1919-1922 128
20 Grafomania 3 1919-1922 1319
21 Fotokopie przęjete z CA KC PZPR 6 1918-1922 2295
21.1 Kresowe Biuro Prasowe 5 1919-1921 1320
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/3/0/1.1/1 Akta dotyczące Naczelnika Państwa ad personam 1918-1922 51
2/3/0/1.2/2 Adresy, życzenia, dary (i dedykacje dla Naczelnika Państwa), tom I 1919 - 1920 275
2/3/0/1.2/3 Adresy, życzenia, dary (i dedykacje dla Naczelnika Państwa), tom II 1921 - 1922 364
2/3/0/1.2/4 (Zamach na Naczelnika Państwa we Lwowie w dniu 25 września 1921 r.) 1921 97
2/3/0/1.2/5 (Zamach na Naczelnika Państwa we Lwowie w dniu 25 września 1921 r.) 1921 197
2/3/0/1.3/6 Pisma odręczne, korespondencja, depesze (od osób i instytucji w kraju oraz Polaków i instytucji polonijnych z zagranicy) 1918-1922 101
2/3/0/1.3/7 Pisma odręczne, korespondencja, depesze (od przedstawicieli państw obcych), tom I 1919 84
2/3/0/1.3/8 Pisma odręczne, korespondencja, depesze (od przedstawicieli państw obcych), tom II 1920 186
2/3/0/1.3/9 Pisma odręczne, korespondencja, depesze (od przedstawicieli państw obcych), tom III 1921 162
2/3/0/1.3/10 Pisma odręczne, korespondencja, depesze (od przedstawicieli państw obcych), tom IV 1922 100
2/3/0/1.4/11 Sprawy o obrazę czci Naczelnika Państwa (dochodzenia) 1919-1923 194
2/3/0/2.1/12 (Mianowania oraz listy uwierzytelniające dla polskich przedstawicieli dyplomatycznych za granicą), tom I 1918-1922 163
2/3/0/2.1/13 (Mianowania oraz listy uwierzytelniające dla polskich przedstawicieli dyplomatycznych za granicą), tom II 1919-1922 170
2/3/0/2.2/14 (Exequatur i agrement dla przedstawicieli państw obcych w Polsce) 1919-1922 88
2/3/0/2.3/15 Audiencje różne (u Naczelnika Państwa) - uwzględnione 1918-1922 181
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

398

398

0

9.35

9.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -