Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
Previous archive Next archive
2715.37 2715.0
747.0 18
7250 3090

Oddział I - nadzoru archiwalnego i gromadzenia zasobu
Oddział II - opracowywanie zasobu
- sekcja opracowywania materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia działań wojennych w 1945 r.
- sekcja opracowywania materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r.
Oddział III - ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych:
- czytelnia akt
- biblioteka
- stanowisko d/s kwerend
Oddział IV - digitalizacji i zabezpieczenia zasobu
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Finansowo-Księgowy
Stanowisko d/s komputeryzacji
Sekretariat

Potrzeba zorganizowania państwowej sieci archiwalnej w środkowej części Pomorza pojawiła się po utworzeniu w 1950 r. województwa koszalińskiego. By1a to praca "od podstaw", poprzednio bowiem, wliczając w to także okres przedwojenny, nie istniało na tym terenie żadne archiwum państwowe. Do roku 1945 obszar środkowego Pomorza obejmowało swoim zasięgiem niemieckie Archiwum Państwowe w Szczecinie (Staatsarchiv Stettin).
W pierwszych latach powojennych opieką archiwalną na tym obszarze, wchodzącym
w skład województwa szczecińskiego, sprawowało Wojewódzkie Archiwum Państwowe
w Szczecinie. W latach 1950-1954 nadzór archiwalny nad nowym województwem przejęło przejściowo Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Gdańsku. W tym okresie utworzono tu pierwsze powiatowe archiwa państwowe w Słupsku i Szczecinku (w 1952 r.).
W miejsce archiwum szczebla wojewódzkiego utworzono w 1955 r. jego namiastkę, Powiatowe Archiwum Państwowe w Białogardzie. Rzeczywistą działalność Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Koszalinie rozpoczęło z dniem 1 II 1961 r., z zasobem archiwalnym przejętym po zlikwidowanym PAP w Bia1ogardzie. Archiwum objęło swoim zasięgiem działania teren ówczesnego województwa koszalińskiego. W jego skład wesz1y dwa istniejące już archiwa szczebla powiatowego w Słupsku, działające we wschodniej części województwa koszalińskiego i w Szczecinku, obejmujące swoim działaniem południe województwa.
Reforma administracyjna z roku 1975 spowodowa1a zmniejszenie zasięgu terytorialnego działania WAP. Nadal podlega1y mu placówki terenowe w Szczecinku i Słupsku, ponieważ WAP zasięgiem działania objęło także nowo utworzone województwo słupskie. Zmniejszeniu uległ jednak teren działania PAP w Szczecinku, m.in. w związku z w1ączeniem południowych obszarów dawnego województwa koszalińskiego do nowego województwa pilskiego. Z dniem 1 I 1980 r. Oddzia1 słupski uzyskał samodzielność i rozpoczął działalność jako Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Słupsku. W konsekwencji zasięg działania WAP w Koszalinie został ograniczony do terytorium województwa koszalińskiego.
W 1983 r., wskutek wejścia w życie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, WAP w Koszalinie otrzymało nazwę Archiwum Państwowe w Koszalinie. W 1995 r. Archiwum Państwowe w Słupsku ponownie zostało podporządkowane koszalińskiemu AP jako jego Oddział, dzięki czemu AP w Koszalinie ponownie objęło zasięgiem działania województwo słupskie. Ostatnia reforma administracyjna z 1999 r. nie zmieniła statusu ani zasięgu terytorialnego działania archiwum koszalińskiego. Teren działania AP obejmuje obecnie wschodnią część województwa zachodniopomorskiego i zachodnią część województwa pomorskiego, tj. obszar dawnych województw koszalińskiego i słupskiego.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
26/1110/0 Spuścizna Józefa i Katarzyny Owczarzak 1930-1972 0
26/1111/0 Spuścizna Kazimierza Szajdeka 1905-1990 0
26/1112/0 Zbiór Kazimierza Sławińskiego 1801-1900, 1924, 1937-1944, 1981, 1986-1989 0
26/1113/0 Zbiór Krzysztofa Urbanowicza 1974, 1982-1983 0
26/1114/0 Spuścizna Stanisława Ossowskiego 1930-1987, 2016 0
26/1115/0 Nadleśnictwo Koszalin 1963-1971 0
26/1116/0 Nadleśnictwo Rymań 1952-1974 0
26/1117/0 Nadleśnictwo Nosowo 1963-1985 0
26/1118/0 Zbiór kronik z Pomorza Zachodniego 1945-2004 0
26/1119/0 Spuścizna Ludwika Karwata 1919-1945 0
1 ... 77 78 79