Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum miasta Kleparza

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1440 - 1843
- brak danych - 1440 - 1498
1499 - 1794
1795 - 1843
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
Miasto Kleparz (nazywane do XVI w. Florencją), zostało lokowane w 1366 r. na prawie magdeburskim przez króla Kazimierza Wielkiego, na miejscu osady skupionej wokół kościoła św. Floriana. Kleparz zarządzany był początkowo przez niedziedzicznego wójta (reprezentującego władzę królewską) wraz z ławą, następnie przez radę miasta, która w ok. 1421 r. wykupiła wójtostwo. Kleparz nigdy nie był otoczony murami, środkiem miasta był czworoboczny rynek (z ratuszem, kramami i studnią publiczną), z którego rozchodziły się ulice. Największy rozwój Kleparza jako ośrodka rzemieślniczo-handlowego przypadł na XVI w. i 1 poł. XVII w., dopiero najazd szwedzki i okupacja miasta 1655-1657 zakończyły ten okres. Pod koniec XVII w. odbudowano zniszczone kościoły i inne zabudowania. Wojna północna 1700-1721 oraz liczne klęski (epidemia, pożar) doprowadziły do kolejnego upadku miasta. Kres autonomii Kleparza jako odrębnego miasta przyniosły reformy Sejmu Czteroletniego, w wyniku których w 1791 r. włączono Kleparz do Krakowa jako jedną z jego dzielnic 1. Księgi i akta sądów: ławniczego i wójtowskiego (inskrypce i sprawy sporne) 1499-1794 (sygn. 29/36/1-23)
2. Księgi i akta urzędu rady 1539-1843
a. akta sądowe (sprawy sporne i niesporne, kwity, testamenty, transakcje, terminaria, sąd burmistrzowski) 1539-1802 (sygn. 29/36/24-114)
b. akta administracyjne (protokoły obrad, przysięgi urzędników, zabudowania miejskie, spisy ludności, kopie przywilejów) 1561-1843 (sygn. 29/36/115-126)
c. akta rachunkowe (rachunki lohnerskie, rejestry podatkowe: czopowego, szosu, podymnego, pogłównego, kwity hiberny) 1558-1790 (sygn. 29/36/127-141)
3. Akta władz zwierzchnich dotyczące miasta Kleparza (supliki i podania do króla, uniwersały komisji skarbowych, wielkorządy krakowskie, sądy komisarskie, sąd podkomorski, sąd konsystorski) 1561-1795 (sygn. 29/36/142-147)
4. Akta cechów kleparskich 1586-1798 (sygn. 29/36/148-152)
5. Akta szpitali i kościołów kleparskich 1440-1823 (sygn. 29/36/153-161)
6. Akta prywatne mieszczan (rachunki, korespondencja) 1579-1796 (sygn. 29/36/162)
Zespół w Oddziale III.

Amount of archival material

162

162

0

6.30

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -