Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi grodzkie bieckie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1426 - 1783
Acta Castrensia Biecensia 1426 - 1438
1493 - 1502
1511 - 1783
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
inne pomoce No kartoteka materiałów do dziejów wsi, kartoteka materiałów do wojen szwedzkich, repertorium
Sąd pierwszej instancji dla szlachty, obejmujący zakresem terytorialnym działalności okręg grodowy biecki (powiat ziemski biecki), funkcjonujący od XIV w. w składzie starosta (najczęściej zastępowany przez podstarościego lub innych urzędników), sędzia i pisarz grodzki. Kompetencje sądu grodzkiego obejmowały przede wszystkim sprawy karne z zakresu tzw. czterech artykułów grodzkich (napad na dom, podpalenie, napad na drodze publicznej, gwałt na kobiecie), sprawy szlachty gołowy, sprawy związane z bezpieczeństwem sądów i egzekucją wyroków oraz sprawy wniesione przed ten sąd na podstawie zasady swobodnego wyboru sądu (foro prorogato). Sąd grodzki biecki uległ reorganizacji w 1778 r., w 1780 r. utracił prawo do przyjmowania wpisów dotyczących obrotu nieruchomościami, a w 1783 r. został zlikwidowany Sprawy karne, prowizorialne, egzekucje wyroków sądowych; relacje, manifestacje, protestacje, plenipotencje, oblaty, sprawy z roków skargowych; wpisy - inskrypcje wieczyste i czasowe:
1. Inscriptiones 1426-1760 (sygn. 1-161)
2. Relationes 1561-1783 (sygn. 162-424)
3. Decreta iudicii et officii 1561-1783 (sygn. 425-495)
4. Regestra causarum 1601-1783 (sygn. 496-502)
5. Fragmenta diversorum actorum 1646-1677, XVII-XVIII w. (sygn. 503-505)
Zespół w Oddziale I.

Amount of archival material

505

505

0

48.60

48.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -