Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kancelaria Siedleckiego Gubernatora

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1866-1913
Kancelaria Sedleckogo Gubernatora 1866 - 1913
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Kancelaria Gubernatora Siedleckiego powołana została na mocy „Ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach Królestwa Polskiego” z 19/31 grudnia 1866 r. (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 66, s. 119). Ustanowiony nowy podział administra-cyjny Królestwa Polskiego, wprowadził zamiast dotychczasowych 5, 10 guberni, w tej liczbie siedlecką z siedzibą w Siedlcach. W skład guberni siedleckiej wchodziło 9 powiatów: sie-dlecki, bialski, węgrowski, garwoliński, konstantynowski, radzyński, sokołowski i łukowski. Ustawa z dnia 23 czerwca 1912 r. o nowym podziale administracyjnym Królestwa Polskiego likwidowała gubernię siedlecką. Kancelaria Gubernatora Siedleckiego zakończyła działalność w 1913 r. Poszczególne powiaty zlikwidowanej guberni siedleckiej włączono do nowoutwo-rzonej guberni chełmskiej - bialski, konstantynowski, włodawski; guberni lubelskiej - garwo-liński, łukowski, radzyński, siedlecki, sokołowski; guberni łomżyńskiej – garwoliński.
Kancelaria Gubernatora Siedleckiego była jednym z urzędów, poprzez który guberna-tor mógł realizować swoje rozległe kompetencje m.in. nadzór nad działalnością zarządów poszczególnych szczebli, straży ziemskiej, drukarni, litografii, cenzury, przedstawianie kan-dydatów na sędziów pokoju, zatwierdzanie składu osobowego dozorów bożniczych, nadzo-rowanie ściągania podatków i opłat, udzielanie zezwoleń na wystawianie sztuk teatralnych i inne występy publiczne, wydawanie paszportów, nadzór nad osobami podejrzanymi itp.
Kancelaria istniała niezależnie od kancelarii prezydialnej Rządu Gubernialnego. Dzie-liła się na 5 referatów: duchowny, ogólny, tajny, śledczy, cenzury, Straży Ziemskiej.
Referat (stol) duchowny, 1866-1894, 74 j.a. (sprawy wyznaniowe: zmiana wyznania, unici, budowa kościołów itp.)
Referat (stol) ogólny, 1866-1913, 875 j.a. (prośby i skargi kierowane do gubernatora, nadzór policyjny nad powracającymi z zesłania unitami i innymi, spisy osób ukaranych za nielegalne posiadanie broni, opinia o politycznej postawie obywateli
Referat (stol) tajny, 1867-1912, 32 j.a. (sprawy jak wyżej, lecz wymagające zachowania szczególnej tajemnicy)
Referat (stol) śledczy, 1866-1872, 16 j.a. (akta dotyczące osób podejrzanych, przekazywanie spraw do sądów, poszukiwanie osób, badanie przestępstw służbowych)
Referat (stol) cenzury, 1876, 1 j.a. (jedyny zachowany volumen traktuje o zezwoleniu na otwarcie księgarni)
Referat (stol) Straży Ziemskiej, 1866-1913, 37 j.a. (rozkazy dla Straży Ziemskiej, wydatki związane z utrzymaniem Straży Ziemskiej, sprawy paszportowe, akta służby poszczególnych strażników)
Siedlecki Gubernialny Komitet Pomocy Powodzianom, 1884-1886, 14 j.a.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Inwentarz 1050 1866-1916 0

Amount of archival material

1049

1049

0

3.40

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -