Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biskupicach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1916 [2013]
- brak danych - 1810 - 1916
2013 - 2013
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz parafii w Biskupicach (pow. lubelski) także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Lublinie.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan lubelski (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
W latach 1810-1867 akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto wprowadzono datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Biskupice, diecezja lubelska, dekanat lubelski
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (fundacja 1444 r.)
Miejscowości należące do parafii: Biskupice, Brzezice, Brzeziczki, Dąbrowa Trawnicka, Dorohucza, Łysołaje, Majdan Brzezicki, Majdan Siostrzytowski, Pełczyn, Siostrzytów, Stróża, Trawniki
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1825, sygn. 1-6, 8-10, 12, 14, 16, 18, 20-21, 23, 25-27, 29, 31-32 (22 j.a.);
alegaty z lat 1811-1816, 1818-1819, 1822-1823, 1825, sygn. 7, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 28, 30, 33 (11 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1838, 1840-1914, 1916 sygn. 34-35, 37, 39, 41, 43, 45-46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 61-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106-107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121-123, 125, 127, 129, 131-134, 136, 138, 140, 142, 144, 146-147, 149-164, 166-168, 170, 172-174, 176, 178-183 (92 j.a.);
alegaty z lat 1827-1839, 1841-1870, 1872-1876, 1880-1885, 1887, 1898, 1900, 1903, 1911, 1916 sygn. 36, 38-40, 42, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59-60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77-79, 81, 83, 85, 87, 89-93, 95, 97, 99, 100-101, 103, 105, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 148, 159, 161, 165, 169, 171, 175, 184 (w tym 58 odrębne j.a.); skorowidz sporządzony w USC Trawniki za 1905 r., sygn. 177 (1 j.a.)
ZoSIA, baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1830-1838, 1840-1855, 1866-1877, nr mikrofilmów: 370923-370948, 391251-391256, 392436-392442;

Amount of archival material

184

184

0

2.67

2.67

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -