Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1825
- brak danych - 1810 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). W tym czasie obowiązki urzędników stanu cywilnego sprawowali w Lublinie proboszcz kolegiaty św. Michała oraz proboszcz parafii św. Mikołaja na Czwartku.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Lublinie.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Jednocześnie od roku 1826 obowiązek prowadzenia akt stanu cywilnego dla mieszkańców Lublina wyznania rzymskokatolickiego przeszedł na proboszcza nowo powołanej parafii św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (ze względu na zły stan kolegiata została rozebrana).
Akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim.
Siedziba parafii: Lublin, diecezja lubelska, dekanat lubelski
Kolegiata p.w. św. Michała Archanioła
Miejscowości należące do parafii: Lublin, Wieniawa oraz Czechów, Czechówka Dolną, Dąbrowica, Płouszowice, Rury, Sławin, Sławinek, Snopków, Wola Sławińska, Wrotków
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1825, sygn. 1-48 (48 j.a.);
alegaty z lat 1813, 1816-1817, 1820, 1822-1824, sygn. 10, 19, 23, 31, 38, 41, 43-44;
ZoSIA; baza PRADZIAD; nr mikrofilmów: 371944-371990, 371992;

Amount of archival material

48

48

0

1.32

1.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -