Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Parczewie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1889-1914 [2005-2009]
- brak danych - 1889 - 1914
2005 - 2005
2009 - 2009
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny i Podlasia obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz parafii w Parczewie (pow. włodawski) także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju we Włodawie.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto wprowadzono datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Parczew, diecezja lubelska, dekanat włodawski
Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
Miejscowości należące do parafii: Anielin, Augustówka, Bednarzówka, Białka, Borki, Brudna, Brwinów, Buradów, Chmielów, Cichostów, Czach, Czeberaki, Dębowa Kłoda, Fijołki, Gęś, Glinny Stok, Gródek, Huta Siemieńska, Jasionka, Jeleniec, Józefek, Julianówka, Juliopol, Koczergi, Kokwa, Kostry, Królewski Dwór, Laski, Łubno, Makoszka, Mariampol, Milanów, Miłków, Mogiłki, Nadzieja, Nietiahy, Okalew, Parczew, Piaseczno, Plebania Wola, Pohulanka, Przewłoka, Przymus, Rudzieniec, Sewerynówka, Siedlików, Siemień, Smolarnia, Sowin, Stępków, Uhnin, Wierzbówka, Władysławów, Wola Tulnicka, Zieleniec, Żminne
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1889-1911, sygn. 1-4, 8, 10, 12, 19, 25 (9 j.a.), 1889 tylko fragment indeksu, 1907 do lipca;
księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1889-1911, sygn. 5, 16, 21, 27 (4 j.a.), 1889 tylko fragment indeksu, 1905 do maja;
księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) z lat 1889-1911, sygn. 6-7, 18, 23, 26 (5 j.a.), 1889 tylko fragment indeksu, 1906 do grudnia, 1909 do listopada;
indeksy, sygn. 9, 11, 13-15, 17, 20, 22, 24, (9 j.a.)
indeksy sporządzono w USC w Parczewie [2005, 2009];
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1912 -1914., sygn. 28-30 (3 j.a.)
ZoSIA; baza PRADZIAD; zespół nie został zmikrofilmowany;

Amount of archival material

30

30

0

1.04

1.04

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -