Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sławatyczach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1868-1935 [1990, 2016]
- brak danych - 1868 - 1935
1990 - 1990
2016 - 2016
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny i Podlasia obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz parafii w Sławatyczach (pow. bialski) także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Białej.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto wprowadzono datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
W 2 poł. XIX w. parafia pozostawała czasowo "w uśpieniu", w związku z tym w latach 1887-1905 akta stanu cywilnego prowadził proboszcz z parafii w Tucznej.
Siedziba parafii: Sławatycze, diecezja lubelska, dekanat bialski
Kościół p.w. św. Michała Archanioła
Miejscowości należące do parafii: Boje, Dańce, Dołhobrody, Hanna, Holeszów, Jabłeczna, Janówka, Kuzawka, Lack, Liszna, Parośle (Parośla), Patocki, Pawluki, Pniska (Pniski), Sajówka, Sławatycze, Terebiski (Terebiska), Zańków
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księga pierwopisowa urodzeń (unikat) z lat 1887-1913, sygn. 1, 27, 33 (3 j.a.);
księga pierwopisowa małżeństw (unikat) z lat 1903-1935, sygn. 2, 35 (2 j.a.), 1903 od lutego, 1906 do sierpnia;
księga pierwopisowa zgonów (unikat) z lat 1893-1922, sygn. 30 - 31 (2 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1868-1880, 1882-1887, 1889, 1892, 1896, 1902-1903, sygn. 3-26 (24 j.a.);
alegaty z lat 1868-1870, sygn. 3-5; skorowidze do aktów urodzeń z lat 1905-1906, sygn. 28-29 (2 j.a.);
skorowidze do aktów urodzeń za lata 1910 - 1913, 1920 r. sporządzone w USC w 2016 r., sygn. 32, 34 (2 j.a.);
skorowidze do aktów małżeństw za lata 1907 - 1908, 1915, 1935 r. sporządzone w USC w 2016 r., sygn. 36 (1 j.a.)
obecnie gm. Sławatycze, pow. bialski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zespół nie został zmikrofilmowany;

Amount of archival material

36

36

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -