Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Turobinie, filia w Czernięcinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1859-1904
- brak danych - 1859 - 1904
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz parafii w Turobinie (pow. krasnostawski) także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Krasnymstawie.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto wprowadzono datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba filii parafii: Czernięcin., diecezja lubelska, dekanat krasnostawski
Kościół p.w. św. Katarzyny
Miejscowości należące do filii parafii: Byki, Czernięcin Główny, Czernięcin Poduchowny, Gaj Czernięcki (Czernięciński), Nowa Wieś, Nowy Czernięcin, Przymiarki, Wólka Czernięcka, Zarębczyzna, Żurawie
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1859-1870, 1875, 1878-1886, sygn. 1-3, 5-8, 10-14, 16, 18-20, 22-24, 26-28 (23 j.a.);
alegaty z lat 1861, 1865, 1869-1870, 1875, 1878-1886, 1894-1896, 1898, 1903-1904, sygn. 4, 9, 15, 17, 21, 25, 29-34, 35 (12 j.a.);
obecnie Czernięcin Poduchowny, gm. Turobin, pow. biłgorajski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1859-1869 (duplikaty), nr mikrofilmów: 373329-373330, 391348-391356; księgi z lat 1871-1872, 1876-1877 oraz od roku 1887 są przechowywane w Archiwum Państwowym w Zamościu (nr zesp. 602); zmiana liczby jednostek i metrażu wynika z pomyłek w inwentarzu rozbitego zbioru 113 oraz z dołączenia alegatów znajdujących się w wymienionym zbiorze, które był bez ewidencji;

Amount of archival material

35

35

0

0.32

0.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -