Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Luchowie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1871-1914
- brak danych - 1871 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
Zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego proboszcz parafii prawosławnej w Luchowie (pow. tarnogrodzki, później biłgorajski) pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania prawosławnego zamieszkującej na terenie parafii.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmowały wszystkie rodzaje aktów. Wraz z końcem roku zamykano księgi, sprawdzano zgodność wpisów i sporządzano indeksy. Po zapisaniu całej księgi wtóropisowej przekazywano ją wraz z alegatami do Sądu Pokoju w Tarnogrodzie, później w Biłgoraju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Wprowadzono również datację wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12 a od roku 1900 13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na wyznanie rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem tego był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych.
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Luchów, okręg: biłgorajski, 2. biłgorajski
Cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej
Miejscowości należące do parafii: Luchów
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księga pierwopisowa urodzeń (unikat) z lat 1874-1903, sygn. 1 (1 j.a.), 1903 do września;
księga pierwopisowa małżeństw (unikat) z lat 1874-1914, sygn. 2 (1 j.a.);
księga pierwopisowa zgonów (unikat) z lat 1874-1914, sygn. 3 (1 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1871-1875, sygn. 4-8 (5 j.a.);
obecnie Luchów Górny i Dolny, gm. Tarnogród, pow. biłgorajski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zespół nie został zmikrofilmowany; zob. również Akta Parafii Prawosławnej w Luchowie (nr zesp. 1689);

Amount of archival material

8

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -