Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Horodła

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1600-1809
- brak danych - 1600 - 1809
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes wykonany po skontrum
Horodło miasto królewskie. Prawa miejskie otrzymało w 1447 r. od Kazimierza Jagiellończyka.
Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Władzę w mieście sprawował wójt dziedziczny w imieniu właściciela czyli króla. Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Racjów wybierano na okres jednego roku, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r. oraz reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 III 1818 r. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w 1869 r. zamienione na osadę.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Księgi radziecko-ławnicze, wójtowsko-radzieckie, magistrackie i dominialne, 1600-1809, 18 j.a. nr mikrofilmów: 110847-110864
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 18 5523

Amount of archival material

18

18

0

0.65

0.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -