Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Hrubieszowa

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1606-1826
- brak danych - 1606 - 1826
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes wykonany po skontrum
Hrubieszów miasto królewskie. Prawa miejskie otrzymał w 1400 r. od Władysława Jagiełły. Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Władzę w mieście początkowo sprawował wójt dziedziczny w imieniu właściciela czyli króla. Po wykupienia wójtostwa czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Rajców, z których każdy przez jeden kwartał pełnił urząd burmistrza, wybierano na okres jednego roku. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z 7 ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r. oraz reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 III 1818 r.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Dokument króla Stefana Batorego z 10.I.1577 r., ekstrakt z XVII w., 1 j.a.
Księgi wójtowsko-radzieckie, 1606-1820, 14 j.a.
Księga intabulacji, ekstabulacji i ingrosacji, 1792-1824, 1 j.a.
Protokóły prenotacyjne [księgi hipoteczne], 1818-1826, 7 j.a.
Sumariusze transakcji hipotecznych, brak dat, 2 j.a.
nr mikrofilmów: 110278-110301

Amount of archival material

25

25

0

1.30

1.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -