Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Łęcznej

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1550-1950
- brak danych - 1550 - 1811
1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miasto Łęczna lokowane zostało przez kasztelana krakowskiego Jana z Tęczyna na gruntach wsi Łęczna, na mocy przywileju Kazimierza Jagielończyka z 7 I 1467 r. Kolejnymi właścicielami miasta byli Firlejowe, Sapiehowie, Szeptycy, Braniccy.
Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Ze względu na fakt, że było to miasto prywatne decydujący głos w sprawach ustawodawczo-administracyjnych należał do właściciela miasta, który rządził przy pomocy władz miejskich: rady, ławy, wójta sądowego i landwójta. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r., reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 III 1818 r., zaś w 1866 r. weszły w życie postanowienia Komitetu Urządzającego dla Królestwa Polskiego na wzór miast rosyjskich. Organizację administracji miejskiej, w okresie I wojny światowej oraz w okresie międzywojennym, regulowały: dekret z dn. 4 II 1918 r. oraz ustawa z dn. 23 III 1933 r. W okresie okupacji niemieckiej na czele miasta stał burmistrz komisaryczny, zaś działalność samorządu miejskiego uległa likwidacji. Zarząd miasta całkowicie został podporządkowany władzom okupacyjnym. W dn. 1 IX 1944 r. Krajowa Rada Narodowa wydała dekret o organizacji i działaniu rad narodowych oraz dekret o zakresie i organizacji działania samorządu terytorialnego w dn. 23 XI 1944 r., na mocy których powołano w mieście zarząd miejski jako organ wykonawczy miejskich rad narodowych. W 1950 r. nastąpiła całkowita reorganizacja organów administracji i samorządu, w związku z ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dn. 20 III. W miejsce dotychczasowych urzędów powstały prezydia rad narodowych wszystkich szczebli.
Księgi wójtowsko-ławnicze i radzieckie, 1550-1811, 33 j.a.;
Akta luźne miasta Łęcznej, 1796, 1 j.a.;
Akta Miejskiej Rady Narodowej, 1944-1950, 18 j.a.;
Akta Zarządu Miejskiego, 1944-1950, 99 j.a.
nr mikrofilmów ksiąg: 111092-111123;
sygnatury - vacaty: 8, 14, 19, 22

Amount of archival material

151

151

0

2.40

2.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -