Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Zamościa

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1583-1823
- brak danych - 1580 - 1823
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes wykonany po skontrum
Miasto prywatne założone przez kanclerza Jana Zamojskiego na gruntach wsi Skokówki, przywilej lokacyjny otrzymało w dn. 10 IV 1580 r. jako „Zamoście nad Wieprzem”.
Wzorem dla organizacji władz miejskich Zamościa, według przywileju lokacyjnego, miał być Lwów, w praktyce jednak brano wzorce również z innych miast, głównie Lublina. Ostateczny schemat samorządu miejskiego ukształtował się w pierwszej ćwierci XVII w. Rządy miastem sprawowała rada miejska składająca się z czterech rajców, z których każdy kolejno pełnił urząd burmistrza. Sąd miejski tworzyli wójt, podwójci i siedmiu ławników. Kadencja władz miejskich trwała rok. Początkowo do rajców należały również sprawy gospodarki finansami miasta, jednakże w związku z licznymi nadużyciami, II ordynat Tomasz Zamoyski w 1621 r. ustanowił urząd egzaktora. Do pomocy, a równocześnie do kontroli jego działalności przydano mu dwu deputatów, jednego spośród rajców i ławników, drugiego zaś z pospólstwa. Ich kadencja trwała rok, podobnie jak pozostałych władz miejskich.
W 1589 r. Zamoyski zezwolił Ormianom osiedlonym w Zamościu na założenie odrębnej gminy z własną jurysdykcją. Skład urzędu i sądu ormiańskiego w Zamościu był identyczny jak w miejskim prawie niemieckim, stanowili go wybierani na dorocznych elekcjach wójt i ławnicy (zwani też przysiężnikami).
Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego.
W 1820 r. zostało wykupione przez rząd Królestwa Polskiego i przekształcone w twierdzę.
Dokumenty miasta i twierdzy, 1601-1764, 14 j.a.
Księgi radzieckie, 1591-1786, 14 j.a.
Księgi wójtowsko-ławnicze, 1583-1786, 42 j.a.
Księgi prawa ormiańskiego, 1626-1700, 8 j.a.
Księgi podatkowe, 1656-1709, 4 j.a.
Księgi Magistratu Miasta Zamościa, 1787-1809, 23 j.a.
Księgi długów i kaucji, 1787-1810, 12 j.a.
Księgi testamentów, 1788-1810, 2 j.a.
Księgi intercyz przedślubnych i akt wieczystych, 1786-1809, 4 j.a.
Protokół exhibitów, 1798, 1 j.a.
Protokół meldujących się gości, 1791-1793, 1 j.a.
Księgi tabuli miasta i przedmieść, brak dat, 8 j.a.
Akta luźne m. Zamościa, XVI w.-1823, 1 j.a.
nr mikrofilmów ksiąg: 110626-110732; Arch. Archidiecezjalne w Lublinie przechowuje ks. egzaktorską m. Zamościa z roku 1697, sygn. Rep. 60, A231
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Dokumenty 14 1580-1764 0
2 Księgi 120 1581-1823 49868

Amount of archival material

134

134

0

7.30

7.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -