Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta notariusza Jana Piotra Baranowskiego w Radzyniu Podlaskim

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - 1825-1850 [1851]
- brak danych - 1825 - 1827
1829 - 1829
1832 - 1832
1834 - 1850
1851 - 1851
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Jan Piotr Baranowski - rejent kancelarii powiatu radzyńskiego w województwie podlaskim urzędował w latach 1825-1850.
Siedziba notariusza - miasto Radzyń.
Status prawny - instytucja wymiaru sprawiedliwości.
Notariusz, jako urzędnik został powołany do przyjmowania aktów między osobami prywatnymi, dla nadania tymże aktom cechy urzędowości, cechy właściwej dla aktów publicznych. Organizację notariatu w początkowym okresie normowała ustawa notarialna dla Księstwa Warszawskiego z 1808 roku. Wprowadziła ona podział na: pisarzy aktowych (działających przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, którzy swoje czynności mogli wykonywać na terenie całego kraju), rejentów kancelarii ziemiańskiej (działających przy Trybunałach Cywilnych, wykonujących czynności notarialne w okręgu Trybunału) i rejentów (notariuszy) kancelarii okręgowych (działających przy Sądach Pokoju i na ich terenie spełniających swoje funkcje). Ustawy hipoteczne z 1818 r. i 1825 r. zniosły funkcję pisarzy aktowych i zmieniły nazwę notariuszy urzędujących przy hipotekach na rejentów okręgowych. Zwierzchnictwo nad notariatem sprawowała Komisja Rządowa Sprawiedliwości a bezpośredni nadzór odpowiednie sądy. Reforma sądownictwa w Królestwie Polskim przeprowadzona w 1875 r. wprowadziła także w życie rosyjską ustawę notarialną z 1866 r. (Zbiór Praw, T. VI, s. 206) i na jej podstawie wprowadzono podział notariuszy na urzędujących przy wydziałach hipotecznych sądów okręgowych i sądów pokoju. Notariuszy mianowała Izba Sądowa Warszawska na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego. Jako urzędowy wprowadzono język rosyjski. Wyżej wymienione przepisy (ze zmianami) obowiązywały do 1934 r., kiedy to na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 października 1933 r. wprowadzono jednolite dla całego kraju prawo o notariacie (Dz. U. Nr 84, poz. 609). Określiło ono prawa i obowiązki notariuszy oraz powołało do życia izbę notarialną i radę notarialną. Przepisy te obowiązywały do 1952 r., kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 maja 1951 r. "Prawo o notariacie" zlikwidowano prywatne kancelarie notarialne powołując do życia Państwowe Biura Notarialne, działające przy Sądach Powiatowych (Dz. U. Nr 36, poz. 276). Notariusze byli urzędnikami publicznymi, którzy działali w interesie państwa jednocześnie ich działalność miała charakter prywatnoprawny pobierali bowiem wynagrodzenie za wykonywanie określonych czynności.
[Dariusz Magier, Wstęp do zespołów, Radzyń 1999]
Księgi aktów notarialnych z lat 1825-1827, 1829, 1832, 1834-1850 (sygn. od 1 do 22); Repertorium i skorowidz z lat 1832, 1847-1850[1851] (sygn. od 23 do 24). - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 24 240
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
38/182/0/-/1 Księga akt dobrej woli powiatu radzyńskiego w mieście Radzyniu zeznanych 1825 0
38/182/0/-/2 Księga akt dobrej woli powiatu radzyńskiego w mieście Radzyniu zeznanych 1826 0
38/182/0/-/3 Księga akt dobrej woli powiatu radzyńskiego w mieście Radzyniu zeznanych 1827 0
38/182/0/-/4 Księga akt dobrej woli powiatu radzyńskiego w mieście Radzyniu zeznanych 1829 0
38/182/0/-/5 Księga akt dobrej woli powiatu radzyńskiego w mieście Radzyniu zeznanych 1832 0
38/182/0/-/6 Księga akt dobrej woli powiatu radzyńskiego w mieście Radzyniu zeznanych 1834 0
38/182/0/-/7 Księga akt dobrej woli powiatu radzyńskiego w mieście obwodowym Radzyniu zeznanych 1835 0
38/182/0/-/8 Księga akt dobrej woli powiatu radzyńskiego w mieście obwodowym Radzyniu zeznanych 1836 0
38/182/0/-/9 Księga akt dobrej woli powiatu radzyńskiego w mieście obwodowym Radzyniu zeznanych 1837 0
38/182/0/-/10 Księga akt dobrej woli powiatu radzyńskiego w mieście obwodowym Radzyniu przyjętych 1838 0
38/182/0/-/11 Księga akt dobrej woli powiatu radzyńskiego w mieście obwodowym Radzyniu przyjętych 1839 0
38/182/0/-/12 Księga akt dobrej woli powiatu radzyńskiego w mieście obwodowym Radzyniu przyjętych 1840 0
38/182/0/-/13 Księga akt dobrej woli powiatu radzyńskiego w mieście obwodowym Radzyniu przyjętych 1841 0
38/182/0/-/14 Księga akt dobrej woli okręgu radzyńskiego w mieście obwodowym Radzyniu przyjętych 1842 0
38/182/0/-/15 Księga akt dobrej woli okręgu radzyńskiego w mieście powiatowym Radzyniu przyjętych 1843 0
1 2

Amount of archival material

24

24

0

3.15

3.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -