Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Brzezińskiego

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1864-1914
Komissar po Krest'ânskim Delam Brezinskogo Uezda 1864 - 1914
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo rosyjski
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na mocy ukazu z 2.03.1864 r. "O sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych ustaw o włościanach" na terenie Piotrkowskiej Komisji do Spraw Włościańskich utworzono 6, a potem 7 rewirów z komisarzami na czele, którzy stanowili najniższy szczebel administracji włościańskiej. Począwszy od 1867 r. utworzono 8 rewirów odpowiadających poszególnym powiatom guberni piotrkowskiej. Z dniem 1.01.1882 r. zarządzanie powiatem brzezińskim przekazano komisarzowi powiatu łódzkiego, zaś komisarza brzezińskiego delegowano do powiatu noworadomskiego, który podzielono na dwie części. W 1888 r. powiat brzeziński oddano w zarząd komisarza powiatu rawskiego. W 1905 r. powiat brzeziński podzielono na dwie części, oddając północną część pod zarząd komisarza powiatu łódzkiego, a południową komisarzowi powiatu rawskiego. Komisarz był zapraszany na posiedzenia Urzędu Gubernialnego, załatwiał część spraw związanych z uwłaszczeniem, a później ze społecznym i gospodarczym życiem wsi. Po wybuchu I wojny światowej urząd został ewakuowany do Rosji i tam uległ likwidacji. Rozporządzenia władz zwierzchnich, 1866-1881, sygn. 1; Funkcjonowanie kas oszczędnościowo-pożyczkowych, 1868-1914, sygn. 2, 179-181, 183-186b; Tabele likwidacyjne i nadawcze, 1865-1881, sygn. 2a-12; Akta poszczególnych wsi i miasta Brzeziny zawierające materiały dotyczące przebiegu uwłaszczenia, 1864-1914, sygn. 13-178, 182, 187-188 - skargi włościan na krzywdy doznane ze strony dworu z tytułu rugów, regulacji, cofania serwitutów, przeciążenia pańszczyzną, określanie stanu posiadania po uwłaszczeniu, spory o serwituty i ich likwidacja, spory o grunty i granice pomiędzy chłopami a dworem, nadział bezrolnych, wyrąb lasów serwitutowych, spory o prawa własności gruntów pomiędzy chłopami (załączniki tabele prestacyjne, dodatkowe, kontrakty kolonizacyjne); Postanowienia Komisarza, 1904-1905, sygn. 188a. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/10/0/-/1 О циркулярных распоряжениях 1866-1881 0
39/10/0/-/2 О липинской ссудо-сберегательной кассе 1866-1887 0
39/10/0/-/2a O likvidacionnych tabelach po gmine Bratoševice 1866-1881 0
39/10/0/-/3 О ликвидационных табелях по гмине Бедонь 1865-1867 0
39/10/0/-/4 О ликвидационных табелях по гмине Галков 1866-1869 0
39/10/0/-/5 О ликвидационных табелях по гмине Дмосин 1865-1868 0
39/10/0/-/6 О копиях ликвидационных табелей по гмине Добра 1867-1868 0
39/10/0/-/7 О копиях ликвидационных табелей и данных по гмине Липины 1866-1870 0
39/10/0/-/8 Ликвидационная табель селения Выскоки гмины Братошевице 1866 0
39/10/0/-/9 [Tabele likwidacyjne wsi gm. Biała] 1866-1868 0
39/10/0/-/10 О ликвидационных табелях по гмине [Мрога] Дольна 1867-1868 0
39/10/0/-/11 Ликвидационная табель города Гловно 1869 0
39/10/0/-/12 О ликвидационных табелях по гмине Несулков 1867-1875 0
39/10/0/-/13 По городе Брезины 1865-1871 0
39/10/0/-/14 [Akta tyczące się miasta Brzezin] 1879-1910 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 14 15

Amount of archival material

213

213

0

4.01

4.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -