Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Piotrkowskiego

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1864-1914
Komissar po Krest'ânskim Delam Petrokovskogo Uezda 1864 - 1914
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo rosyjski
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na mocy ukazu z 2.03.1864 r. "O sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych ustaw o włościanach" na terenie Piotrkowskiej Komisji do Spraw Włościańskich utworzono 6, a potem 7 rewirów z komisarzami na czele, którzy stanowili najniższy szczebel administracji włościańskiej. Począwszy od 1867 r. utworzono 8 rewirów odpowiadających poszególnym powiatom guberni piotrkowskiej. Komisarz był zapraszany na posiedzenia Urzędu Gubernialnego, załatwiał część spraw związanych z uwłaszczeniem, a później ze społecznym i gospodarczym życiem wsi. Po wybuchu I wojny światowej urząd został ewakuowany do Rosji i tam uległ likwidacji. 1. Akta majątków i wsi, 1864-1914, sygn. 1-413 - spory o serwituty i ich likwidacja, podział gruntów wspólnych, spory o grunty, nabywanie ich za pośrednictwem Banku Włościańskiego (załączniki tabele likwidacyjne i nadawcze); 2. Gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe, 1876-1914, sygn. 414-436 - zakładanie kas, sprawozdania z rozchodów i dochodów, obracanie kapitałów na potrzeby gminy i na pożyczki dla członków; 3. Organizacja gmin i samorządu gminnego, 1866-1914, sygn. 437-456 - organizacja kancelarii gminnej, rozkład podatków, ściąganie składek za leczenie, wykazy osad włościańskich, spory między wójtem a chłopami; 4. Usuwanie osób pochodzenia niewłościańskiego z gruntów ukazowych, głównie żydów, 1883-1914, sygn. 457-473; 5. Lasy obciążone serwitutami, 1866-1914, sygn. 474-494 - plany urządzania lasów, ich wyrąb, spory o serwituty leśne; 6. Zaświadczenia o przynależności do stanu włościańskiego uprawniające do kupna gruntów i otrzymania pożyczek z Banku Włościańskiego, 1890-1914, sygn. 495-498b; 7. Sprawozdania komisarzy i przebieg ich służby, 1867-1914, sygn. 499-503 - dane statystyczne dotyczące nadziału bezrolnych, rozkładu podatków, sprzedaży gruntów włościańskich niewłościanom, ilości gmin w powiecie. 8. Korespondencja i sprawozdania geometrów 1891-1913, sygn. 504-505; 9. Zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, 1872-1915, sygn. 506-516 - dotyczące sporządzania tabel, sporów granicznych, lasów, likwidacji serwitutów, nabywania gruntów przez włościan, rozdziału wspólnych pastwisk, sprzedaży majoratów, wybuchu wojny światowej; 10. Zarządzenia w sprawie poboru do wojska, 1865-914, sygn. 517-521; 11. Opieka nad majątkami po zmarłych włościanach odziedziczonymi przez nieletnie dzieci, 1866-1914, sygn. 522-526 - spisy majątków po zmarłych chłopach, ustanawianie rad familijnych; 12. Decyzje sądów gminnych i skargi na nie, 1866-1877, sygn. 527-557; 13. Sprawy różne, 1865-1914, sygn. 558-573 - prośby o nadział pustek, statystyka, bezrolni, komornicy w majoratach, tworzenie nowych osad, przesiedlenia w głąb Rosji, podatki; 14. Decyzje Komisarza, 1864-1913, sygn. 574-620. - brak danych -

Amount of archival material

638

638

0

10.80

10.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -