Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelnik Powiatu Rawskiego

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1829-1866[1867]
- brak danych - 1829 - 1866
1867 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podział administracyjny Królestwa Polskiego na województwa i obwody został wprowadzony postanowieniem Namiestnika z dnia 16.01.1816 r. Utworzony w ten sposób obwód rawski wchodził w skład województwa mazowieckiego (od 1837 r. guberni). Na jego czele stał komisarz obwodowy, podległy komisji województwa. Dla potrzeb administracji sądowej obwód został podzielony na dwa powiaty: brzeziński i rawski. Na mocy ukazu z dnia 11.10.1842 r. przemianowano obwody na powiaty, powiaty na okręgi sądowe, a komisarzy obwodów na naczelników powiatów. Do kompetencji komisarza, a następnie naczelnika należały: wykonywanie poleceń komisji województwa, a później rządu gubernialnego oraz zdawanie raportów ze sposobu ich wykonania, przekazywanie poleceń władz magistratom miast i urzędom gminnym, a ponadto szereg obowiązków z zakresu administracji cywilnej, gospodarki miast, handlu, oświaty, nadzoru nad skarbowością, zdrowia, instytucji społecznych oraz porządku publicznego. Strukturę urzędu tworzyły wydziały: Administracyjny, Oświecenia i Wojskowo-Policyjny. Urząd naczelnika powiatu uległ likwidacji z końcem 1866 r., na skutek ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym w Królestwie Polskim. Wydział Administracyjny: zabudowa m. Tomaszowa i podatki od jego mieszkańców, 1833-1866, sygn. 1-2. Wydział Oświecenia: fundusze kościoła parafialnego i XX Reformatów w Brzezinach, reperacje i budowa kościołów w Chorzęcinie i Szczawinie, 1829-1866 [1867], sygn. 5-6. Wydział Wojskowo-Policyjny: korespondencja z Rządem Gubernialnym w sprawie wydawania paszportów dla mieszkańców Tomaszowa, 1865, sygn. 7. Inwentarz zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 19.12.2002 r.

Amount of archival material

7

7

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -