Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Powiatowy Noworadomski

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1867-1913
Novoradomskoe Uezdnoe Upravlenie 1867 - 1913
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd powiatowy rozpoczął swą działalność 1.01.1867 r. w oparciu o ustawę z 31.12.1866 r. o zarządzie gubernialnym i powiatowym w Królestwie Polskim. Był organem administracji państwowej ogólnej pierwszej instancji. Kierował nim naczelnik podlegający gubernatorowi. Do zadań naczelnika należało czuwanie nad zachowaniem ogólnego porządku, bezpieczeństwa i spokoju, nad należytym załatwianiem spraw w zarządzie powiatowym i w urzędach pozostających pod jego nadzorem. Do niego należała rewizja magistratów, urzędów gminnych i szpitali. Podlegała mu również straż ziemska w powiecie. Do pomocy naczelnikom przydano dwóch zastępców do spraw administracyjnych i policyjnych. Ten drugi z urzędu był naczelnikiem straży ziemskiej. Obaj zastępcy (zwani też pomocnikami), lekarz powiatowy i budowniczy lub inżynier tworzyli pod przewodnictwem naczelnika zarząd powiatowy, który wypełniał zadania o charakterze administracyjno-policyjnym, nie zastrzeżone do osobistej decyzji naczelnika. Wszystkie sprawy kierowane do naczelnika powiatu i do zarządu powiatowego załatwiane były przez biuro zarządu, które składało się z czterech wydziałów: ogólnego, administracyjnego i policyjnego. Pierwszym kierował sekretarz, drugim pomocnik administracyjny, trzecim naczelnik straży ziemskiej. 1. Wydział Ogólny, 1870-1913, sygn. 1-27: szkolnictwo, statystyka dotycząca rolnictwa, przemysłu, rzemiosła, cen i ludności, wykazy wójtów i sołtysów, rejestracja związków i stowarzyszeń. 2. Wydział Admistracyjny, 1868-1914, sygn. 28-91: nadzór nad majątkami i kapitałami poduchownymi, rozdział ziemi pomiędzy bezrolnych, budowa i remont kościołów, wybory do dozorów kościelnych, podatki, ubezpieczenia od ognia, naprawa dróg, studni, regulacja hipotek, zwalczanie klęsk elementarnych. 3. Wydział Policyjny, 1867-1914, sygn. 92-160: nadzór nad duchowieństwem i ludnością cywilną, zesłańcy polityczni, sprawy żydowskie, cenzura, sprawy wojska i rekrutów, ruch ludności, wypadki i przestępstwa, stowarzyszenia i związki, biblioteki. Dopływy, 1906-1913, sygn. 161-163: korespondencja w sprawach nadzoru policyjnego, dokumenty do sprawozdania kasy miasta Noworadomska. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/6/0/-/1 О менонистах и братьях Моравчиках подлежащих обложению поголовной податьи 1870-1871 0
39/6/0/-/2 О статистических сведениях по духовенству 1874 0
39/6/0/-/3 О представлении к награждению ордером Свю Владимира 4 ст. за 35 лет уездного врача Ступницкого 1874-1875 0
39/6/0/-/4 Об учителях и училищах 1875-1876 0
39/6/0/-/5 О доставлении сведении о местах нахождения исторических памятников под именами городищ и курганов 1876 0
39/6/0/-/6 Об учителях и училищах 1877-1878 0
39/6/0/-/7 О всеподданнейших адресах в день 19 февраля 1880 г. 1880 0
39/6/0/-/8 Об учителях начальных училищ и переписка с Учебною Дирекцию 1883-1887 0
39/6/0/-/9 О статистических сведениях по промышленной части в Новорадомском уезде за 1885 год 1885-1886 0
39/6/0/-/10 О тайных училищах и незаконном обучении детей 1886-1887 0
39/6/0/-/11 [Dane statystyczne dotyczące rzemiosła, rolnictwa, szkolnictwa, wójtów, pisarzy, szkół zaludnienia] 1887-1888 0
39/6/0/-/12 О тайных училищах и незаконном обучении детей без разрешения учебного ведомства 1888 0
39/6/0/-/13 Выборы солтысов по гмине Пржеромб 1896 0
39/6/0/-/14 [Korespondencja w sprawach szkolnych] 1897 0
39/6/0/-/15 Выборы войта гмины Малюшин 1898 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

173

173

0

2.60

2.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -