Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Warcie

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu
- brak danych - 1951-1972
- brak danych - 1951 - 1972
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Warcie utworzono w 1950 roku na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Wspomniana ustawa zlikwidowała dotychczasowy dualizm władzy państwowej tj. zarządy miejskie oraz urząd burmistrza. W to miejsce powołano Miejską Radę Narodową.
Organem przedstawicielskim i uchwałodawczym była Rada Narodowa wybierana na 4 letnią kadencję. Funkcje zarządzające i wykonawcze sprawowało jej Prezydium na czele z przewodniczącym. Rada wykonywała powierzonej jej zadania na sesjach oraz przy pomocy komisji oraz Prezydium.
Do kompetencji Rady należało m.in.: uchwalanie budżetów i planów gospodarczych, ogólne nadzorowanie działalności gospodarczej, kulturalnej i społecznej państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych na terenie miasta. Pod kierunkiem PMRN i zgodnie z jego wytycznymi działały wydziały i referaty, które były odpowiedzialne za wykonanie zadań przed własną Radą Narodową.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Warcie zakończyło działalność na podstawie ustawy z 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i o zmianie ustawy o radach narodowych oraz ustawy z 22 listopada 1973 roku o zmianie ustawy o radach narodowych.
Organizacyjno-Prawne – 1951-1972 (sprawy organizacyjne, działalność organów kolegialnych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, protokoły sesji, protokoły posiedzeń komisji, statut, protokoły posiedzeń Prezydium), 101j.a.;
Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa – 1952-1972 (urządzenia komunalne, plany gospodarcze, sprawozdania statystyczne, sprawy oświaty i kultury, spis powszechny), 11 j.a.;
Kontrole – 1964-1972 (protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne), 4 j.a.;
Finanse i Rachunkowość Budżetowa – 1952-1972 (budżety, sprawozdawczość budżetowa), 32 j.a.;
Rolnictwo – 1960-1968 (rejestry wymiarowe podatku gruntowego, rejestry należności i zobowiązań pieniężnych, rejestr gruntów), 10 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

158

158

0

2.70

2.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -