Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Zduńskiej Woli

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu
- brak danych - 1842-1950
- brak danych - 1842 - 1843
1846 - 1846
1867 - 1950
Magistrat Miasta Zduńskiej Woli; Zarząd Miejski w Zduńskiej Woli tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes zawiera 284 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy No zawiera 864 j.a.
Poprzedniczkami miasta były dwie prywatne wsie - Zduny, wspominane po raz pierwszy w 1394 r. i Zduńska Wola znana od 1403 r. Pod koniec XVIII w. dobra zduńskowolskie przeszły w ręce Złotnickich. W 1773 r. właściciel Zduńskiej Woli Feliks Złotnicki otrzymał pozwolenie przeniesienia części Zduńskiej Woli tj. wsi zwanej Czekaj na prawo miejskie. Lokacja nie okazała się jednak trwała. W 1793 r. po zagarnięciu ziem przez Prusy miejscowość utraciła swe prawa miejskie i mimo że formalnie była znowu wsią to nie zatraciła swego miejskiego charakteru. W 1825 r. Stefan Złotnicki herbu Prawdzic uzyskał dla Zduńskiej Woli prawa miejskie, które otrzymała w dniu 25 października 1825 r. na mocy uchwały Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Pierwszym burmistrzem został Jan Keller, który sprawował swoją funkcje aż do 1832 r. 19 VIII 1914 r. Zduńska Wola znalazła się pod okupacją niemiecką aż do listopada 1918 r. W 1919 r. na podstawie dekretu o samorządzie lokalnym wybrano Radę Miejską. W 1939 r. na mocy dekretu inkorporacyjnego Adolfa Hitlera z 8 X 1939 r. miasto zostało włączone do Rzeszy niemieckiej i znalazło się w obrębie tzw. „Kraju Warty (Reichsgau Wartheland). Nadano mu niemiecką nazwę – Freihaus. 19 I 1945 r. Zduńska Wola została wyzwolona spod okupacji niemieckiej. W 1945 r. organizacja władz miejskich została oparta na nowych zasadach, w myśl których Miejska Rada Narodowa stanowiła organ uchwałodawczy samorządu miejskiego, zaś Zarząd Miejski, wybierany przez MRN, organ zarządzający i wykonawczy. Zachowane akta obejmują lata 1842-1843, 1846, 1867-1950. W zespole zachowały się 3 jednostki z najwcześniejszych lat tj. dziennik kancelaryjny, rejestr forszusów z Kasy Ekonomicznej miasta oraz akta dot. spraw ekonomicznych. Wśród akt kancelarii rosyjskiej zachowały się: rejestry paszportowe, księgi kasowe, angaże nauczycieli, urzędników, pracowników fizycznych oraz różnego rodzaju korespondencja. Ponadto zachowały się akta z późniejszych urzędów miejskich: Organizacja – protokoły posiedzeń Rady Miejskiej, Zarządu Miejskiego, Prezydium i komisji, protokoły zebrań Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej, protokoły posiedzeń deputacji szkolnej, budowlanej, wykazy członków organów miejskich, wykazy członków organizacji partyjnej, akta dot. Komitetów Obywatelskiego Obchodu Uroczystości Żałobnych po zgonie Marszałka J. Piłsudskiego, akta komisji wyborczych, instrukcja kancelaryjna, przepisy i zarządzenia ogólne, okólniki, sprawy pieczęci urzędowych, współpraca ze Związkiem Miast Polskich, zaświadczenia wydawane przez organy miejskie, akta dot. personelu urzędowego i rewizji magistratu, dzienniki korespondencyjne, spis akt w archiwum zakładowym; Finanse – budżety, plany finansowo-gospodarcze, sprawy podatkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi biercze podatków, kredyty i dotacje, sprawozdania rachunkowe, akta osobowe, angaże nauczycieli, urzędników, pracowników fizycznych i policji; Gospodarka – przedsiębiorstwa gminne (parki miejskie), drogi i place publiczne, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa, opieka społeczna i sprawy bezrobocia, rolnictwo (rodzaje gruntów w gospodarstwach rolnych, sprawy produkcji roślinnej i zwierzęcej, wykazy ulic i właścicieli nieruchomości), statystyka, sprawy aprowizacyjne, walka z drożyzną i ustalanie cen, sprawy majątku miejskiego, szkody wojenne, nieruchomości poniemieckie; Administracja – sprawy sądowe i karno-administracyjne, gospodarka budowlana i mieszkaniowa (kosztorysy, nadzór techniczny), sprawy hipoteczne miasta, sprawy wojskowe, sprawy dot. ludności żydowskiej, ewidencja i kontrola ruchu ludności (domowe książki meldunkowe, sprawy volksdeutschów, spisy ludności, sprawy USC, akta dot. spraw meldunkowych dowodów osobistych, sprawy paszportowe, sprawy cudzoziemców i emigracji). Na pozostałość aktową zespołu składają się także księgi ludności stałej i skorowidz, rejestry mieszkańców oraz księga kontroli ruchu ludności. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
41/11/0/1/1 Dziennik wszelkiego wpływu i wydatków tak funduszy gminnych jako i przechodnich oraz rejestr depozytów Kasy Ekonomicznej miasta Zduńskiej Woli 1842 0
41/11/0/1/2 Rejestr forszusów przy Kasie Ekonomicznej miasta Zduńskiej Woli 1846 0
41/11/0/1/3 Akta dotyczące spraw ekonomicznych. Imienny wykaz urzędników miejskich, nauczycieli i przedstawicieli innych zawodów 1867-1909 0
41/11/0/1/4 Kniga sowieszczatelnych aktow magistrata goroda zduńskoj Woli 1896-1897 0
41/11/0/1/6 Kniga sowieszczatelnych aktow magistrata goroda Zduńskoj Woli 1892-1895 0
41/11/0/1/7 Kniga sowieszczatelnych aktow magistrata goroda Zduńskoj Woli 1898-1900 0
41/11/0/1/8 Kniga sowieszczatelnych aktow magistrata goroda Zduńskoj Woli 1900-1902 0
41/11/0/1/9 Kniga sowieszczatelnych aktow magistrata goroda Zduńskoj Woli 1902-1903 0
41/11/0/1/10 Kniga sowieszczatelnych aktow magistrata goroda Zduńskoj Woli 1903-1905 0
41/11/0/1/11 Kniga sowieszczatelnych aktow magistrata goroda Zduńskoj Woli 1905-1907 0
41/11/0/1/12 Kniga sowieszczatelnych aktow magistrata goroda Zduńskoj Woli 1908-1909 0
41/11/0/1/13 Kniga sowieszczatelnych aktow magistrata goroda Zduńskoj Woli 1902 0
41/11/0/1/14 Djeło o pokupkie goroda Zduńskoj Woli i premienzjach goroda kuwładjelcu 1874-1875 0
41/11/0/1/15 Djeło o czinownikach i słuzitjeljach magistrata 1891-1892 0
41/11/0/1/16 Narjad Magistrata goroda Zduńskoj Woli o czinownikach i słuzitjeljach Magistrata 1897 0
1 2 3 4 ... 36 37 38 39 40 ... 74 75 76 77

Amount of archival material

1148

284

0

18.83

9.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -