Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Bartochów w Warcie

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu
- brak danych - 1872-1954
- brak danych - 1872 - 1941
1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina jako organ administracji państwowej funkcjonowała w oparciu o ukaz carski z 2 III 1964 r. o urządzeniu gmin wiejskich. Zgodnie z postanowieniem Komitetu Urządzającego z dnia 5 (17) I 1867 r. o podziale miast i gmin w powiatach, gmina Bartochów należała do powiatu tureckiego. W latach późniejszych przyłączono ją do powiatu sieradzkiego. Zmiana ta nastąpiła przed r. 1877. Siedziba gminy mieściła się w Warcie. Ukaz z 1864 r. stanowił, że władzę w gminie sprawuje samorząd gminny reprezentowany przez: zebranie gminne, wójta oraz sołtysów. Sprawy sporne rozpatrywane były przez sądy gminne. Ustrój ten przetrwał do końca I wojny światowej. Nową organizację władz gminnych wprowadziły przepisy Dekretu Naczelnika Państwa z 27 XI 1918 r. o utworzeniu rad gminnych na obszarze byłego Królestwa Kongresowego. Powołane wówczas rady gminne były organami zarządzającymi i kontrolującymi gospodarkę gminną. Ostatecznie strukturę i organizację władz gminnych określiły przepisy ustawy z 23 III 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, zgodnie z którą organami gminy stały się: rada gminy, zarząd gminy, wójt i jego zastępcy (podwójci). Samorząd taki przetrwał do 1939 roku. W okresie okupacji w wyniku rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 XI 1939 r. o zarządzie gmin, polskie władze gminne podporządkowane zostały okupantowi. Po zakończeniu II wojny światowej na mocy ustawy z 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych powołane zostały gminne rady narodowe, które jako organ uchwałodawczy i kontrolujący wybierały organ wykonawczy – zarządy gminne. Na mocy ustawy z 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej dotychczasowe funkcje zarządów gminnych zostały przejęte przez prezydia gminnych rad narodowych. Gminne rady narodowe, działały do likwidacji gmin w 1954 r. i zostały zlikwidowane na podstawie ustawy z 25 IX 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Zachowane akta obejmują lata 1872-1941, 1945-1954. Zarząd Gminny: księgi uchwał gminnych i gromadzkich, różne pokwitowania, księgi wydatków i dochodów, rejestr wydanych paszportów; Urząd Gminy i Gminna Rada Narodowa - Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Prezydium i komisji, protokoły zebrań sołtysów, sprawy organizacyjne, osobowe członków organów gmin, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole, majątek gmin i gromad, przepisy i zarządzenia; Dział Finansowo-Budżetowy: przedsiębiorstwa gminne, sprawozdania i budżety, ubezpieczenia rzeczowe, egzekucja administracyjna; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (zestawienia sumaryczne ludności, wsi i folwarków, powierzchni ziemi i upraw roślinnych oraz zwierząt hodowlanych), statystyka gminna, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, wykaz grobów wojennych, straty i szkody wojenne; Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka, opieka społeczna, zdrowie publiczne, ewidencja i kontrola ruchu ludności (akta dot. werbunku Polaków), wybory do Sejmu i Senatu, sprawy wyznaniowe, przysposobienie wojskowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy, aprowizacja i walka z drożyzną, sprawy sądowe oraz karno-administracyjne. Na pozostałość aktową składają się także akta dotyczące ewidencji m.in..: statystyka i spisy ludności, ewidencja dowodów osobistych, spisy Niemców, księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców oraz skorowidze. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
41/13/0/-/1 Книга приговоровь гминново схода Гмину Бартоховъ 1885-1890 0
41/13/0/-/2 Книга приговоровь гминново схода Гмину Бартоховъ 1890-1892 0
41/13/0/-/3 Книга приговоровь гминново схода Гмину Бартоховъ 1862-1897 0
41/13/0/-/4 Книга приговоровь гминново схода Гмину Бартоховъ 1897-1902 0
41/13/0/-/5 Книга приговоровь гминново схода Гмину Бартоховъ 1903-1905 0
41/13/0/-/6 Книга приговоровь гминново схода Гмину Бартоховъ 1911-1917 0
41/13/0/-/7 Книга приговоровь селсьского схода деревни и Гмину Бартоховъ 1874-1902 0
41/13/0/-/8 Книга приговоровь селських колони Башкобь 1891-1914 0
41/13/0/-/9 Книга приговоровь схода Башковскаго лит А 1900-1913 0
41/13/0/-/10 Книга приговоровь сельсскаго схода деревни Душники 1878-1901 0
41/13/0/-/11 Книга приговоровь селсьскаго схода деревни Душники 1901-1907 0
41/13/0/-/12 Книга приговоровь селсьскаго схода деревни Душники 1908-1927 0
41/13/0/-/13 Книга приговоровь селсьскаго схода колони Голухы 1901-1929 0
41/13/0/-/14 Книга приговоровь селсьскихь сходовь деревни Инчевь 1913-1929 0
41/13/0/-/15 Книга приговоровь селсьскихь сходовь деревни Кавенчинек 1892-1939 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 47 48 49 50

Amount of archival material

746

743

0

11.50

11.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -