Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Barczew

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu
- brak danych - 1872-1953
- brak danych - 1872 - 1939
1945 - 1953
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Gmina jako organ administracji państwowej funkcjonowała w oparciu o ukaz carski z 2 III 1964 r. o urządzeniu gmin wiejskich. Zgodnie z postanowieniem Komitetu Urządzającego z dnia 5 (17) I 1867 r. o podziale miast i gmin w powiatach, gmina Barczew należała do powiatu sieradzkiego. Ukaz z 1864 r. stanowił, że władzę w gminie sprawuje samorząd gminny reprezentowany przez: zebranie gminne, wójta oraz sołtysów. Sprawy sporne rozpatrywane były przez sądy gminne. Ustrój ten przetrwał do końca I wojny światowej. Nową organizację władz gminnych wprowadziły przepisy Dekretu Naczelnika Państwa z 27 XI 1918 r. o utworzeniu rad gminnych na obszarze byłego Królestwa Kongresowego. Powołane wówczas rady gminne były organami zarządzającymi i kontrolującymi gospodarkę gminną. Ostatecznie strukturę i organizację władz gminnych określiły przepisy ustawy z 23 III 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, zgodnie z którą organami gminy stały się: rada gminy, zarząd gminy, wójt i jego zastępcy (podwójci). Samorząd taki przetrwał do 1939 roku. W okresie okupacji w wyniku rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 XI 1939 r. o zarządzie gmin, polskie władze gminne podporządkowane zostały okupantowi. Po zakończeniu II wojny światowej na mocy ustawy z 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych powołane zostały gminne rady narodowe, które jako organ uchwałodawczy i kontrolujący wybierały organ wykonawczy – zarządy gminne. Na mocy ustawy z 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej dotychczasowe funkcje zarządów gminnych zostały przejęte przez prezydia gminnych rad narodowych. Gminne rady narodowe, działały do likwidacji gmin w 1954 r. i zostały zlikwidowane na podstawie ustawy z 25 IX 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Zachowane akta obejmują lata 1872-1939, 1945-1953. Gminna Rada Narodowa – Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, protokoły zebrań sołtysów, statuty, regulaminy, instrukcje, akta dot. osadnictwa na ziemiach odzyskanych, sprawy organizacyjne, osobowe członków organów gmin, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole, majątek gmin i gromad, sprawy podziału gminy; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, rozrachunki z instytucjami i osobami trzecimi; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (spis gospodarstw poniemieckich, wykaz majątków ziemskich), statystyka gminna, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu (wykaz rzemieślników i sklepów), straty i szkody wojenne (pomoc dla wsi po poligonie sieradzkim); Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka, opieka społeczna, ewidencja i kontrola ruchu ludności, akta stanu cywilnego, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy (wykazy zniszczonych gospodarstw), aprowizacja i walka z drożyzną, rejestry spraw karno-administracyjnych. Na pozostałość aktową składają się także akta dotyczące ewidencji m.in.: statystyka i spisy ludności, wykazy nauczycieli, spis Niemców, księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców oraz skorowidz. - brak danych -

Amount of archival material

101

101

0

2.63

2.63

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -