Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Bogumiłów w Monicach

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu
- brak danych - 1865-1953
- brak danych - 1865 - 1865
1872 - 1953
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina jako organ administracji państwowej funkcjonowała w oparciu o ukaz carski z 2 III 1964 r. o urządzeniu gmin wiejskich. Zgodnie z postanowieniem Komitetu Urządzającego z dnia 5 (17) I 1867 r. o podziale miast i gmin w powiatach, gmina Bogumiłów należała do powiatu sieradzkiego. Siedziba gminy mieściła się w Monicach. Ukaz z 1864 r. stanowił, że władzę w gminie sprawuje samorząd gminny reprezentowany przez: zebranie gminne, wójta oraz sołtysów. Sprawy sporne rozpatrywane były przez sądy gminne. Ustrój ten przetrwał do końca I wojny światowej. Nową organizację władz gminnych wprowadziły przepisy Dekretu Naczelnika Państwa z 27 XI 1918 r. o utworzeniu rad gminnych na obszarze byłego Królestwa Kongresowego. Powołane wówczas rady gminne były organami zarządzającymi i kontrolującymi gospodarkę gminną. Ostatecznie strukturę i organizację władz gminnych określiły przepisy ustawy z 23 III 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, zgodnie z którą organami gminy stały się: rada gminy, zarząd gminy, wójt i jego zastępcy (podwójci). Samorząd taki przetrwał do 1939 roku. W okresie okupacji w wyniku rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 XI 1939 r. o zarządzie gmin, polskie władze gminne podporządkowane zostały okupantowi. Po zakończeniu II wojny światowej na mocy ustawy z 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych powołane zostały gminne rady narodowe, które jako organ uchwałodawczy i kontrolujący wybierały organ wykonawczy – zarządy gminne. Na mocy ustawy z 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej dotychczasowe funkcje zarządów gminnych zostały przejęte przez prezydia gminnych rad narodowych. Gminne rady narodowe, działały do likwidacji gmin w 1954 r. i zostały zlikwidowane na podstawie ustawy z 25 IX 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Zachowane akta obejmują lata 1865, 1872-1953. Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, sprawy organizacyjne (wykaz alfabetyczny miejscowości przynależnych do gminy), sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole, majątek gmin i gromad, monografia gminy; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, księga dochodów budżetowych; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (wykazy zniszczonych gospodarstw, rejestracja szkód wojennych, wykaz mienia zarekwirowanego przez Armię Czerwoną, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej), weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu; Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, podział gminy na obwody USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności (wykaz volksdeutschów, emigracja na Ziemie Odzyskane, wykazy strat poniesionych podczas wojny, groby jeńców, struktura ludności polskiej i niemieckiej, tymczasowe zaświadczenia tożsamości,), bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy (wykazy zniszczonych wsi i osiedli, budowa młyna w Monicach). Na pozostałość aktową składają się także: księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców oraz skorowidze. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
41/15/0/-/1 Ksiega protokołów Gminnej Rady Narodowej gminy Bogumiłów w Monicach 1945-1947 0
41/15/0/-/2 Ksiega protokołów Gminnej Rady Narodowej gminy Bogumiłów w Monicach 1948-1951 0
41/15/0/-/3 Protokoły sesji Prezydium Gminnej Rady Narodowej gminy Bogumiłów w Monicach 1951 0
41/15/0/-/4 Protokoły sesji Prezydium Gminnej Rady Narodowej gminy Bogumiłów w Monicach 1952-1953 0
41/15/0/-/5 Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej gminy Bogumiłów w Monicach 1951 0
41/15/0/-/6 Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej gminy Bogumiłów w Monicach 1952 0
41/15/0/-/7 Księga protokołów Gminnej Komisji Społecznej gminy Bobumiłów w Monicach 1947-1948 0
41/15/0/-/8 Protokoły Gminnej Komisji Rolnej gminy Bobumiłów w Monicach 1950-1951 0
41/15/0/-/9 Sprawy organizacyjne [wykaz alfabetyczny miejscowości przynależnych do gminy] 1945 0
41/15/0/-/10 Sprawy organizacyjne gminy 1946 0
41/15/0/-/11 Sprawy osobowe członków organów gminy [wybór władz samorządowych, inne] 1945 0
41/15/0/-/12 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych [wykaz członków Prezydium] 1948 0
41/15/0/-/12a Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych 1949 0
41/15/0/-/13 Sprawy osobowe pracowników gminnych: wykaz pracowników i sołtysów. Protokoły posiedzeń. Kwestionariusze osobowe 1950 0
41/15/0/-/14 Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych 1945 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

87

87

0

1.91

1.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -