Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Sieradzkie

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Dnia 22 sierpnia 1944 roku został uchylony podział terytorialny wprowadzony przez okupanta. W związku z tym, terytorium Sieradza znów znalazło się w granicach województwa łódzkiego i poznańskiego wg stanu na dzień 31 sierpnia 1939 roku, a w Sieradzu ponownie miały swoją siedzibę organy szczebla powiatowego. W latach 1945-1950 działały dwa piony administracji w terenie. Z jednej strony pion administracji państwowej a z drugiej pion administracji samorządowej, reprezentowanej przez rady narodowe.
Starostwo Powiatowe Sieradzkie funkcjonujące od 1945 roku, jako pion administracji państwowej wzorowane było na administracji sprzed 1939 roku.
Starostwo było organem wykonawczym administracji ogólnej I instancji. Na czele tego aparatu administracyjnego stał starosta, którego powoływał i odwoływał, na wniosek wojewody, minister ziem odzyskanych. Starosta służbowo podlegał wojewodzie, był z urzędu przewodniczącym wydziału powiatowego a także sprawował funkcję reprezentanta rządu i szefa administracji ogólnej zespolonej na terenie powiatu.
Starostwo było urzędem powołanym do sprawowania wszelkich spraw administracji państwowej, niezastrzeżonych dla właściwości urzędów wojewódzkich, innych władz rządowych oraz powiatowych związków samorządowych, gmin miejskich i wiejskich. Do kompetencji Starostwa należały sprawy: osadnictwa, przemysłu, handlu, aprowizacji, odbudowy, komunikacji, wojskowe, zdrowia i opieki społecznej, kultury, rolnictwa, weterynarii oraz życia społeczno-politycznego.
Natomiast Powiatowa Rada Narodowa w Sieradzu powołana została mocą ustawy z dnia 11 września 1944 roku, jako tymczasowy organ ustawodawczy i samorządowy na terenach wyzwolonych od okupantów. Rada wybierała ze swego grona prezydium oraz powoływała komisje będące jaj organami pomocniczymi. Organem wykonawczym Rady był Wydział Powiatowy.
Starostwo Powiatowe Sieradzkie i Powiatowa Rada Narodowa zaprzestały działalność po wejściu w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
rady narodowe, prezydium i komisje - 1945-1950 (protokoły z sesji PRN, z posiedzeń Prezydium PRN, sprawozdania z działalności miejskich i gminnych rad narodowych, regulaminy komisji, plany pracy, ankiety radnych, wykazy członków rad), sygn. 1 – 27; Ref. Ogólno-Organizacyjny – 1945-1949 (sprawozdania z działalności związków samorządowych oraz gmin i miast, wykazy gmin, monografia powiatu, sprawy nadzoru nad czynnościami biurowymi, herby miast i pieczęcie gmin, dane statystyczne miejscowości, rezolucje w sprawie stosunków państwa do kościoła, protokoły z przeprowadzonych kontroli w zarządach gminnych i miejskich, sprawy społecznego komitetu radiofonizacji kraju, protokoły z wyborów sołtysów), sygn. 28 – 43, 449; Ref. Budżetowo-Gospodarczy – 1945-1950 (budżety gmin, miast oraz podległych jednostek organizacyjnych, preliminarze budżetowe oraz sprawozdania rachunkowe), sygn. 44 – 312; Ref. Społeczno-Polityczny – 1945-1950 (sprawy kościoła, protokoły przesłuchań, raporty sytuacyjne oraz sprawy ORMO, przestępczość polityczna, wykazy volksdeutschów, sprawy mniejszości narodowych, sprawy obywatelstwa, opinie i świadectwa moralności, decyzje prokuratorskie), sygn. 313 – 358; Ref. Administracyjno-Prawny – 1945-1950 (rejestry dot. obywatelstwa polskiego, sprawy konsularne, wykazy USC, akta dot. spraw stanu cywilnego, sprawy metrykalne, wykazy osób przesiedlonych na ziemie Zachodnie, ewidencja i kontrola ruchu ludności), sygn. 359 – 379; Ref. Zdrowia - 1946 (akta kupna placu pod budowę szpitala), sygn. 380; Ref. Opieki Społecznej – 1946-1950 (pomoc dla gmin poligonowych, plan gospodarczy opieki, wnioski komisji kwalifikacyjnych), sygn. 381 – 383; Ref. Przemysłowy – 1949 (plany gorzelni rolniczej w Małkowie), sygn. 384; Ref. Budowlany – 1945-1950 (pozwolenia na budowę i dokumentacja poszczególnych gmin), sygn. 385 – 430; Ref. Rolnictwa i Reform Rolnych – 1945-1950 (ankiety ekonomiczo-gospodarcze, sprawy zalesiania, sprawy nabywania gruntów, wykazy majątków i gospodarstw poniemieckich, parcelacja ziemi, sprawy PFZ), sygn. 431 – 444; Ref. Oświaty Rolniczej – 1946-1949 (sprawozdania gminnych szkół rolniczych, arkusze ocen, akta dot. egzaminów powszechnej oświaty rolniczej), sygn. 445 – 448. - brak danych -

Amount of archival material

449

449

0

5.50

5.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -