Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Sieradzu

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu
- brak danych - [1948-1949] 1950-1975
- brak danych - 1948 - 1949
1950 - 1975
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu utworzono w 1950 roku na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. W myśl tej ustawy najwyższym organem władzy państwowej w powiecie była Powiatowa Rada Narodowa, która działała za pośrednictwem swych komisji jako ciał opiniodawczych oraz Prezydium jako urzędu wykonawczego. Do kompetencji Rady należało m.in.: kierowanie na swoim terenie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, zapewnienie porządku publicznego i przestrzegania zasad praworządności, ochranianie własności społecznej i praw obywateli, uchwalanie terenowego planu gospodarczego i nadzór nad jego wykonaniem oraz kontrolowanie działalności przedsiębiorstw, zakładów i instytucji. W 1973 roku zmieniono strukturę wewnętrzną urzędu oraz charakter rad narodowych. Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 1973 roku Powiatowa Rada Narodowa pełniła funkcje przedstawicielskie i uchwałodawcze a najwyższym organem administracji państwowej na szczeblu powiatu stał się Urząd Powiatowy kierowany jednoosobowo przez naczelnika, który pełnił funkcje wykonawcze. PPRN w Sieradzu podlegało PWRN w Łodzi. W latach 1950-1954 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu podlegały prezydia miejskich rad i gminnych rad a od 1954 roku do 1972 także prezydia gromadzkich rad narodowych. 1 stycznia 1973 roku gromady zlikwidowano i utworzono gminy i urzędy gmin. Na mocy ustawy z 28 maja 1975 roku zlikwidowano z dniem 1 czerwca 1975 roku powiaty, a co za tym idzie powiatowe rady narodowe oraz urzędy powiatowe. Wydz. Organizacyjno-Prawny, 1951-1975 (protokoły sesji, komisji, uchwały, sprawozdania z dział. Prezydium, posiedzenia zespołu radnych i konwentu seniorów, składy radnych i członków, posiedzenia Prezydium, konferencje i narady członków org. kolegialnych, skargi i wnioski, sprawy struktury organizacyjnej, sprawy organizacyjne, podział administracyjny powiatu, kontrole jednostek podległych, sprawy społecznego funduszu odbudowy kraju i stolicy, skorowidz pracowników podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, referaty wygłoszone na naradach WRN i PRN, sprawy sądowe, akta Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych), sygn. 1–364, 1572-1578; Powiatowa Komisji Planowania Gospodarczego, 1952-1974 (posiedzenia Kolegium PKPG, plany i programy gospodarcze powiatu, sprawozdania i analizy z realizacji planów, sprawozdania GUS, czyny społeczne, bilanse siły roboczej), sygn. 365–557; Wydz. Finansowy, 1957, 1960, 1967, 1973 (budżet zbiorczy powiatu i jego analiza, budżety jednostek podległych), sygn. 558–653; Wydz. Kultury, 1956-1975 (uchwały, plany, sprawozdania z działalności kulturalno-oświatowej, stowarzyszenia kulturalne, wykazy ilości placówek kultury w jednostkach podległych, opracowania statystyczne, konkursy, obchody i rocznice), sygn. 654–721; Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, 1956-1966 (uchwały, wytyczne, regulaminy, posiedzenia Komitetu, plany pracy, sprawozdania, karty rejestracyjne zespołów sportowych), sygn. 722–736; Wydz. Spraw Wewnętrznych, 1948-1975 (rejestry spraw karno-administracyjnych, rejestr stowarzyszeń i związków, akta Powiatowej Komisji ds. Repatriacji Dzieci Niemieckich, sprawy obywatelstwa, zestawienia zbiorcze zbrodni hitlerowskich), sygn. 737–797, 1571; Wydz. Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, 1957-1974 (sprawozdania, pozwolenia wodno-prawne, spółki wodne), sygn. 798–908; Wydz. Skupu, 1952-1973 (planowanie dostawy: zbóż, żywca, ziemniaków, zestawienia zbiorcze, sprawozdania, kontrole, analizy ekonomiczne), sygn. 909–948; Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa, 1950-1965 (uchwały, sprawozdania, instrukcje i wytyczne, plany, projekty rolnicze, sprawozdania w zakresie PFZ, sprawy zalesień, łowiectwa, projekty elektryfikacji wsi, kosztorysy budowlane), sygn. 949–1107; Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1951-1975 (plany robót budowlanych i remontów, sprawozdania, uchwały, rozbudowa ulic, rejestry państwowych nieruchomości nierolniczych, budżety, inwentaryzacja m. Sieradza, sprzedaż nieruchomości, zbywanie, nabywanie i zamiana majątku Skarbu Państwa), sygn. 1108–1185, 1555-1570, 1578-1581; Wydz. Komunikacji, 1955-1968 (sprawozdania statystyczne), sygn. 1186–1189; Wydz. Handlu, Przemysłu i Usług, 1952-1974 (zarządzenia, okólniki, uchwały, plany i programy rozwoju gospodarczego i obrotu towarowego, sprawozdania, kontrole), sygn. 1190–1331; Wydz. Zdrowia i Opieki Społecznej, 1950-1973 (budowa szpitala w Sieradzu, sprawozdania, ewidencja placówek służby zdrowia), sygn. 1332–1473; Wydz. Budżetowo-Gospodarczy, 1953-1954 (budżety), sygn. 1474–1475; Wydz. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 1964-1973 (kontrola zakładów pracy, analizy ekonomiczne, sprawozdania), sygn. 1476–1485; Wydz. Statystyczny, 1953-1963 (sprawozdania statystyczne, biuletyny informacyjne, spisy rolne), sygn. 1486–1554. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
41/3/0/-/1 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 1 do nr 6 1951 0
41/3/0/-/2 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 1 do nr 6 1952 0
41/3/0/-/3 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 1 do nr 6 1953 0
41/3/0/-/4 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 1 do nr 5 1954 0
41/3/0/-/5 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 1 do nr 9 1955 0
41/3/0/-/6 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 1 do nr 8 1956 0
41/3/0/-/7 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 22 do nr 27 1957 0
41/3/0/-/8 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 1 do nr 5 1958 0
41/3/0/-/9 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 6 do nr 11 1959 0
41/3/0/-/10 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 13 do nr 17 1960 0
41/3/0/-/11 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 1 do nr 18 1961 0
41/3/0/-/12 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 6 do nr 11 1962 0
41/3/0/-/13 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 13 do nr 18 1963 0
41/3/0/-/14 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 21 do nr 27 1964 0
41/3/0/-/15 Protokóły sesji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu od nr 1 do nr 29 1965 0
1 2 3 4 ... 63 64 65 66 67 ... 127 128 129 130

Amount of archival material

1941

1582

0

41.70

36.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -