Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Sieradzu

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu
- brak danych - 1945-1950 [1951]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Sieradzu zostały powołane do życia mocą ustawy z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Działały również na podstawie dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego.
Tymczasowym przewodniczącym MRN w Sieradzu był Konstanty Rosiak a burmistrzem Marian Rokicki. W dniach 22 lutego i 30 maja 1945 roku wybrano stałe władze miejskie, przewodniczącym MRN został Mieczysław Karśnicki a burmistrzem ponownie Marian Rokicki.
MRN, jako tymczasowy organ ustawodawczy i samorządowy na wyzwolonych od okupantów terenach RP, wybierała ze swego grona Prezydium oraz powoływała swoje organy pomocnicze tj. komisje stałe i doraźne. Do jej kompetencji należało: ustalanie budżetów oraz planów świadczeń w naturze, zawieranie umów w sprawie zaciągania pożyczek, zbywanie, zamiana lub obciążenia majątku nieruchomego oraz kontrola działalności organów wykonawczych.
Organem wykonawczym MRN był Zarząd Miejski, który oprócz pełnienia funkcji wykonawczych zajmował się także przygotowaniem materiałów na posiedzenia Rady i ustalaniem projektu budżetu. Ponadto podejmował decyzje o oddaniu w dzierżawę nieruchomości oraz rozpatrywał oferty w przetargach. ZM podlegały również przedsiębiorstwa miejskie.
Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Sieradzu przestały funkcjonować w 1950 roku, po wejściu w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, która zniosła dualizm administracji państwowej, a ich zadania przejęły nowe urzędy.
Kancelaria z lat 1945-1950 (sesje MRN, protokoły posiedzeń MRN, Prezydium MRN, Zarządu Miejskiego, przemysł i handel, opieka społeczna, rolnictwo, weterynaria, sprawy budowlane i aprowizacyjne), sygn. 1 – 22; Sekretariat z lat 1945-1950 (przepisy i zarządzenia, sprawy organów kolegialnych, zebrania i urzędowania ciał samorządowych, sprawy komisji, biblioteka, protokoły i zarządzenia pokontrolne, sprawy sądowe, umowy zawierane przez miasto, zarządzenia burmistrza, przedsiębiorstwa miejskie), sygn. 23 – 45, 47 - 69; Ref. Organizacyjny z lat 1945-1949 (statuty, regulaminy, instrukcje, kontrole wewnętrzne, statystyka, szkolenie pracowników, sprawy ogólno-organizacyjne), sygn. 71, 74 – 108; Ref. Osobowy z lat 1945-1949 (sprawy personalne, akta dot. list płac, pożyczki, zapomogi, wyjazdy służbowy, urlopy), sygn. 109 – 133; Ref. Oświaty z lat 1945-1951 (szkoły powszechne i zawodowe, przedszkola, biblioteki miejskie, organizacje kulturalno-oświatowe, kultura i sztuka, walka z analfabetyzmem), sygn. 134 – 159; Ref. Zdrowia z lat 1945-1949 (sprawy sanitarno-porządkowe, walka z chorobami zakaźnymi i społecznymi, leczenie ubogich, higiena szkolna), sygn. 160 – 173; Ref. Opieki Społecznej z lat 1946-1950 (organizacje i instytucje opiekuńcze, zakłady opiekuńcze, zapomogi, koszty leczenia, włóczęgostwo i żebractwo, sprawy inwalidzkie, akta Domu Opieki dla Dorosłych), sygn. 174 – 225; Ref. Podatkowy z lat 1945-1950 (statuty i postanowienia podatkowe, księgi biercze podatku gruntowego, rejestry podatku od nieruchomości, podatki, majątek poniemiecki, ewidencja nieruchomości), sygn. 226 – 274; Ref. Rachuby z lat 1945-1950 (budżety, sprawy ubezpieczeniowe, zakłady i przedsiębiorstwa, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi sum pozabudżetowych i przechodnich, sprawozdania rachunkowe), sygn. 275 – 334, 469; Ref. Gospodarczy z lat 1945-1950 (kupno, sprzedaż i dzierżawa majątku, sprawy przemysłu, handlu i rzemiosła, tabor miejski, weterynaria i hodowla), sygn. 335 – 360; Ref. Przemysłowy z lat 1945-1947 (zakłady przemysłowe: rzeźnia miejska, łaźnia, ogrody miejskie, elektrownia), sygn. 361 – 374; Ref. Rolny z lat 1947-1949 (sprawy hodowlane, zwalczanie chorób zwierzęcych, statystyka produkcji rolnej), sygn. 375 – 383; Ref. Aprowizacyjny z lat 1945-1947 (sklepy i piekarnie oraz ich kontrola, kształtowanie cen, karty żywnościowe), sygn. 384 – 397; Ref. Drogowy z lat 1947-1948 (budowa, remonty i konserwacja dróg, placów i mostów, sprawy szarwarkowe, sprawy ogrodnictwa, wodne i melioracyjne), sygn. 398 – 410; Ref. Pomiarowy z lat 1947-1948 (sprawy regulacji miasta, planów odbudowy, sprawy parcelacji), sygn. 411 – 420; Ref. Ewidencji z lat 1945-1951 (sprawy meldunkowe, wyznaniowe, cmentarne, grobownictwo wojenne, wykaz nieruchomości poniemieckich, spisy ludności), sygn. 421 – 437; Ref. Karno-Administracyjny z lat 1945-1948 (sprawy sądowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, osadnictwo, repatriacja, spis fabryk i organizacji sportowych, stowarzyszenia), sygn. 438 – 453; Ref. Ogólno-Administracyjny z lat 1945-1951 (cmentarze i grobownictwo wojenne, przemysł, handel i rzemiosło, przydział mieszkań, statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci), sygn. 454 – 468. - brak danych -

Amount of archival material

465

465

0

4.50

4.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -