Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Szadku

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu
- brak danych - 1898-1943
- brak danych - 1898 - 1898
1909 - 1909
1916 - 1940
1942 - 1943
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pierwsza wzmianka o mieście książęcym pochodzi z 1295 r., kiedy to król Władysław Łokietek nadał rycerzowi Wilczkowi dwa łany ziemi, ale wiadomo, że istniała tam wcześniej osada. Zalążkiem współczesnego Szadku była wieś książęca Stary Szadek, leżąca ok. 1 km na południe od późniejszego miasta. Przyjmuje się, że Szadek był lokowany na prawie polskim między 1280 a 1290 r. Miasto przynależało wówczas do kasztelani sieradzkiej. Prawa miejskie Szadku potwierdził w 1401 r. Władysław Jagiełło, który przywilejem przeniósł to miasto z prawa polskiego na prawo niemieckie magdeburskie. W 1791 r. Szadek został zaliczony w poczet miast wolnych, a w 1792 r. przeznaczony na miasto rezydencjonalne Komisji Cywilno-Wojskowej województwa sieradzkiego. W wyniku II rozbioru Polski (1793) Szadek został zagarnięty przez Prusy i włączony do Prus Południowych. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego (1807) Szadek znalazł się w jego granicach, a następnie na terytorium Królestwa Polskiego powstałego w 1815 r. W wyniku reformy administracyjnej kraju przeprowadzonej w 1869 r. przez zaborcze władze rosyjskie Szadek utracił prawa miejskie i został zdegradowany do rangi osady rządzącej się ustawą z 1864 r. o samorządzie gminnym. W 1870 r. włączono go do gminy o tej samej nazwie. Pod koniec 1914 r. Szadek znalazł się pod okupacją niemiecką, która trwała aż do listopada 1918 r. W 1919 r. Szadek odzyskał prawa miejskie, a pierwsze wybory do Rady Miejskiej odbyły się 4 V 1919 r. Władzę w mieście sprawował wówczas Magistrat, który funkcjonował do 1933 r. W latach 1933-1939 organami samorządu były: Rada Miejska oraz Zarząd Miejski. W 1939 r. na mocy dekretu inkorporacyjnego Adolfa Hitlera z 8 X 1939 r. miasto zostało włączone do Rzeszy niemieckiej i znalazło się w obrębie tzw. „Kraju Warty (Reichsgau Wartheland). Nazwa nie została zmieniona, a jedynie zniemczona - Schadek. W okresie II wojny światowej ustrój władz oparty był na ustawodawstwie hitlerowskim. Dnia 21 I 1945 r. Szadek został wyzwolony spod okupacji niemieckiej. W 1945 r. organizacja władz miejskich została oparta na nowych zasadach, w myśl których Miejska Rada Narodowa stanowiła organ uchwałodawczy samorządu miejskiego, zaś Zarząd Miejski, wybierany przez MRN, organ zarządzający i wykonawczy. Zachowane akta obejmują lata 1898, 1909, 1916-1940, 1942-1943. Zachowały się: protokoły posiedzeń Rady Miejskiej, Magistratu, Zarządu Miejskiego, Komisji Rewizyjnej, księga postanowień Komisarza Rządowego, a także akta dotyczące Związku Miast Polskich, akta Komitetu budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz akta spraw: administracyjnych, obywatelskich (karty meldunkowe), wojskowych, oświatowych, sądowych, policyjnych, karnych (rejestry karne), rolnych (spisy zwierząt gospodarskich), leśnych, drogowych, komunikacyjnych, mieszkaniowych i budowlanych. Ponadto zachowały się: akta osobowe m.in. burmistrza miasta, rejestr wekslowy Magistratu, dzienniki korespondencyjne, dzienniki kontroli kasy miejskiej, budżety, preliminarz budżetowy, księgi kasowe, księgi dochodów i wydatków: miasta, Domu Starców w Szadku, Szpitala Zakaźnego w Szadku, księgi sum przechodnich, księgi główne: lasu miejskiego, elektrowni miejskiej, dziennik kasowy rzeźni miejskiej, akta kasy pożyczkowej oraz księga biercza podatku gruntowego. Na pozostałość aktową składają się także: książka meldunkowa osób wojskowych służby czynnej i szeregowych urlopowanych stale oraz rejestr alfabetyczny do ksiąg ludności stałej. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
41/6/0/-/1 Приходо-расходная Книга суммъ принадлежащихъ Дому Прюта Старцевъ въ посаду Шадекъ на 1898 годъ 1898 0
41/6/0/-/2 Приходо-расходная Книга суммъ принадлежащихъ посаду Шадекъ гмины Шадек на 1898 годъ 1898 0
41/6/0/-/3 Дъло Шадекскаго Посадскаго Управления ссудо-сдерегательной кассы по разнымъ предмитамъ 1909 0
41/6/0/-/4 Protokoły Magistratu 1917-1920 0
41/6/0/-/5 Książka protokołów uchwał Rady Miejskiej m. Szadku w okresie od 26 lipca 1920 r. do dnia 29 grudnia 1922 roku 1920-1922 0
41/6/0/-/6 Księga protokoło9w posiedzeń Rady Miejskiej miasta Szadku 1923-1925 0
41/6/0/-/7 Księga protokołów Zarządu Miejskiego w Szadku, t. I 1934-1936 0
41/6/0/-/8 Księga protokołów Zarządu Miejskiego w Szadku, t. II 1936-1938 0
41/6/0/-/9 Księga postanowień Komisarza Rządowego miasta Szadku 1932-1934 0
41/6/0/-/10 Księga protokołów Zarządu i Komisji Rewizyjnej 1933-1939 0
41/6/0/-/11 Akta osobowe nauczycieli Wł[adysławy] Sosnowskiej 1918 0
41/6/0/-/12 Akta osobowe woxnego St[anisława] Neugebauera 1918 0
41/6/0/-/13 Akta osobowe kasjera-sekretarza J[ózefa] Przybysza 1918 0
41/6/0/-/14 Akta osobowe burmistrza miasta M[ariana] Krawczyńskiego 1918 0
41/6/0/-/15 Akten betreffend Einwohnermeldeamt 1917-1918 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

108

108

0

1.23

1.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -