Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Szadku

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu
- brak danych - 1945-1950 [1951]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Szadku zostały powołane do życia mocą ustawy z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Działały również na podstawie dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego.
MRN, jako tymczasowy organ ustawodawczy i samorządowy na wyzwolonych od okupantów terenach RP, wybierała ze swego grona Prezydium oraz powoływała swoje organy pomocnicze tj. komisje stałe i doraźne. Do jej kompetencji należało: ustalanie budżetów oraz planów świadczeń w naturze, zawieranie umów w sprawie zaciągania pożyczek, zbywanie, zamiana lub obciążenia majątku nieruchomego oraz kontrola działalności organów wykonawczych.
Organem wykonawczym MRN był Zarząd Miejski, który oprócz pełnienia funkcji wykonawczych zajmował się także przygotowaniem materiałów na posiedzenia Rady i ustalaniem projektu budżetu. Ponadto podejmował decyzje o oddaniu w dzierżawę nieruchomości oraz rozpatrywał oferty w przetargach. ZM podlegały również przedsiębiorstwa miejskie.
Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Szadku przestały funkcjonować w 1950 roku, po wejściu w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, która zniosła dualizm administracji państwowej, a ich zadania przejęły nowe urzędy.
akta z lat 1945-1951, sygn. 1 - 142
Sekretariat z lat 1945, 1950-1951 (posiedzenia Prezydium MRN, akta Komisji Społecznej do walki z analfabetyzmem),
Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1949 (sprawy organizacyjne, składy osobowe członków organów gmin, zebrania i urzędowanie ciał samorzadowych, kontrola wewnętrzna, majątek gminy, przedsiębiorstwa miejskie),
Dział Osobowy z 1946 roku (wykaz członków organów stanowiących i wykonawczych oraz pracowników związków samorządu terytorialnego),
Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1950 (budżety, sprawy podatkowe, księgi biercze podatku gruntowego, księgi kasowe, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów, wydatków budżetowych oraz sum pozabudżetowych, rejestry wymiarowe podatku),
Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945-1951 (drogi i place publiczne, oświata, kultura i sztuka, opieka społeczna, koszty leczenia, zdrowie publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, sprawy administracyjne, ogólno-gospodarcze, wykaz i rejestry gospodarstw rolnych, spis bydła, trzody chlewnej i drobiu, projekt odwodnienia remizy straży pożarnej),
Dział Administracyjny z lat 1945-1951 (sprawy stanu cywilnego, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane, sprawy sądowe, sprawy przesiedleńców na Ziemie Odzyskane, sprawy elektryfikacji, sprawy aprowizacyjne, wojskowe, kontyngenty, organizacje społeczne i sportowe, spis rodzin podlegających obowiązkowi pracy przy zasypywaniu rowów przeciwczołgowych, spis ludności, spis zwierząt gospodarskich, lista pracowników przedsiębiorstw i urzędów, wykaz przedsiębiorstw i stowarzyszeń, wykaz mężczyzn podlegających służbie wojskowej, wykaz rodzin żydowskich przebywających w getcie).
- brak danych -

Amount of archival material

142

142

0

1.80

1.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -