Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Warcie

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu
- brak danych - 1945-1950 [1951]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Warcie zostały powołane do życia mocą ustawy z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Działały również na podstawie dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego.
MRN, jako tymczasowy organ ustawodawczy i samorządowy na wyzwolonych od okupantów terenach RP, wybierała ze swego grona Prezydium oraz powoływała swoje organy pomocnicze tj. komisje stałe i doraźne. Do jej kompetencji należało: ustalanie budżetów oraz planów świadczeń w naturze, zawieranie umów w sprawie zaciągania pożyczek, zbywanie, zamiana lub obciążenia majątku nieruchomego oraz kontrola działalności organów wykonawczych.
Organem wykonawczym MRN był Zarząd Miejski, który oprócz pełnienia funkcji wykonawczych zajmował się także przygotowaniem materiałów na posiedzenia Rady i ustalaniem projektu budżetu. Ponadto podejmował decyzje o oddaniu w dzierżawę nieruchomości oraz rozpatrywał oferty w przetargach. ZM podlegały również przedsiębiorstwa miejskie.
Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Warcie przestały funkcjonować w 1950 roku, po wejściu w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, która zniosła dualizm administracji państwowej, a ich zadania przejęły nowe urzędy.
akta z lat 1945-1951, sygn. 1 - 99
Dział Organizacyjny z lat 1945-1951 (protokoły posiedzeń Prezydium MRN, Zarządu Miejskiego oraz komisji, sprawy organizacyjne, składy osobowe członków organów gmin, zebrania i urzędowanie ciał samorzadowych, przedsiębiorstwa miejskie, sprawy organów kolegialnych, Komisji Rewizyjnej, ogłoszenia i propaganda, przepisy i zarządzenia polustracyjne, umowy zawierane przez miasto, statuty, regulaminy, instrukcje biura, statystyka ogólna, sprawy personalne pracowników),
Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1950 (statuty i postanowienia podatkowe, dochody miasta, budżety, sprawy podatkowe, księga wydatków budżetowych, księga biercza, podatek gruntowy, dochodowy, obrotowy, sprawozdania rachunkowe),
Dział Gospodarki Miejskiej z lat 1945-1951 (drogi i place publiczne, wykaz zniszczonych gospodarstw, rolnictwo, produkcja roślinna i zwierzęca, sprawy wodno-melioracyjne, sprawy organizacji rolniczych, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, sprawy sanitarne zakładów, sprawy nieruchomości),
Dział Administracji Społecznej z lat 1945-1950 (oświata, kultura i sztuka, szkoły powszechne, sprawy organizacji kulturalno-oświatowych, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, sprawy organizacji i instytucji opiekuńczych oraz zakładów opiekuńczych, wykaz zamordowanych za szpitala w Warcie),
Dział Administracyjny z lat 1945-1948 (sprawy stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, związki i stowarzyszenia, bezpieczeństwo publiczne, sprawy budowlane, sprawy sądowe, osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych, spis ludności, wybory do Sejmu Ustawodawczego, spis osób uprawnionych do głosowania, plany, projekty, kosztorysy zabudowy, akta szwalni, wykaz mieszkań).
- brak danych -

Amount of archival material

99

99

0

0.90

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -