Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum rodziny Finckenstein

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - [1332] 1379-1944
- brak danych - 1332 - 1379
1944 - 1944
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Fincekensteinowie wywodzą się, według spisanej i przechowywanej w aktach rodu, ze Styrii. Jako siedzibę rodową podaje się Zurych, skąd Finckowie mieli trafić kolejno do Tyrolu i Karyntii. Założycielem linii wschodniopruskiej był Konrad Finck, który udzieliwszy pomocy Krzyżakom, w 1300 r. za swoje zasługi otrzymał kilka nadań. Zapoczątkowały one budowę latyfundium Finckensteinów. Syn Konrada, Michał był panem na Rogożu (Reggenhausen) pow.nidzicki, i Zybułtowie (Seewalde) pow.ostródzki; jego wnuk Albrecht dał początek linii z Dąbrówna (Gilgenburg) pow.ostródzki. Finckensteinowie w ciągu kolejnych wieków poprzez nadania oraz drogą kupna znacznie pomnażają swoje posiadłości. Ich ilość oscylowała około 170, a rozsiane były przede wszystkim w powiatach: kętrzyńskim, morąskim, mragowskim, iławskim, nidzickim, ostródzkim. Finckensteinowie dążyli również, by na ziemiach, którymi zarządzali, w swoich rękach utrzymać urzędy starościńskie (Erbhauptamt). W połowie XVII w. Finckensteinowie są już posiadaczami urzędu starosty w Dąbrównie. Ernst Finck von Finckenstein, szambelan i starosta Dąbrówna, mocą kontraktu z 06.07.1690 r. nabywa urząd starosty w Iławie (Deutsch Eylau). Ten sam Ernst w dziwięć lat później dokonuje kolejnego nabytku - starostwa w Szymbarku (Schönberg). Również w końcu XVII w. ilość posiadnych urzędów zwiększa się do 4 - o starostwo w Jaśkowie (Jäskendorf). Od nazw siedzib starostw utrwaliły się w historii rodu nazwy czterech zasadniczych linii: iławska, szymbarska, jaśkowska i linia z Dąbrówna. W wieku XVIII i XIX następuje wiekszy podział i rozdrobnienie majątku, co spowodowało, że dla podtrzymania więzów rodzinnych i całości majątkowej swoje dobra Finckensteinowie od 1869 r. przekształcili w fidekomisy. Starostwo Dąbrówno (Erbhauptamt Gilgenburg)
Pomoce archiwalne 1803-1831 sygn.1
Akta dot. tytułów własności: nadania, przywileje, spory o granice, regesty dot. miejscowości Jankowo, Joniki, Czerlin, Napromek; dzierżawy, rachunki administracyjne [1332] 1550-1797 sygn.2-30
Akta osobiste i rodzinne: korespondencja Finckenstein - Dobrzański 1725-1726 sygn.31
Akta dot. funkcji i praw zwierzchnich: jurysdykcja patrymonialna, sprawy sporne, reskrypty, kontrybucje 1718-1839 sygn.32-43.
Starostwo Iława (Erbhauptamt Deutsch Eylau)
Pomoce archiwalne XVII w.- 1730 sygn.44-49
Akta dot. tytułów prawnych i własności: kopia przywileju dla Iławy z 1317 r., nadania, dziedziczenie dóbr, spis łanów, spis wsi wraz z młynami, lasami, jeziorami i stawami; sprawy dot. własności braci von Kreytzen, sprawy wytyczenia granic XV w. - 1742 sygn.50-91
Akta dot.sporów o prawa i dobra: sprawy sporne rodziny von Kreuzen i von Ölschnitz, korespondencja w sprawie sekwestru dóbr, skargi w sprawie spiętrzania wody na jeziorze Jeziorak 1623-1727 sygn.92-113
Akta administracyjno-gospodarcze: kontrakty dzierżaw, inwentarz młynów m.in. w Iławie i Rudzienicach, inwentarz majątków Rudzienice, Kamień, Ławice, Gromoty; rachunki 1636-1726, 1905-1913 sygn.114-131
Akta dot. funkcji i praw zwierzchnich: 1. Generalia: wilkierz miasta Iława, roty przysiegi, zatrudnienie miejskich urzędników, poselstwa, udział w posiedzeniach sejmowych, postanowienia sejmowe dot. stosunków lennych z Rzeczpospolitą, egzekucje i wyroki w sprawach spornych, reskrypty dot. jurysdykscji miejskiej, rzemiosła, 1566-1793 sygn.132-199; 2.Akta dot.sporów o regalia: skargi osób prywatnych wobec miasta i starostwa Iława, spory o wpływy między starostą a miastem 1614-1774 sygn.200-250; 3a Sprawy patronackie ogólne i sporne: patronat nad kościołem 1612-1791 sygn.251-277; 3b.Sprawy sprawozdawczo-majątkowe patronatu: rachunki kościelne 1620-1798 sygn.278-348; 4.Akta sądów patrymonialnych dot.spraw niespornych, opiekuńczych 1584-1725 sygn.349-368; 5.Akta procesowe spraw cywilnych sądów patrymonialnych 1539-1722 sygn.369-393; 6.Sprawy karne 1650-1795 sygn.394-403; 7.Akta ogólno-administracyjne: patenty, edykty, rozporządzenia 1618-1714 sygn.404-415; 8.Akta wojskowe: powinności rycerskie, pomoc wojskowa królowi Polski przeciwko Turkom, zakwaterowanie wojsk 1622-1789 sygn.416-441; 9.Akta podatkowe: rozporządzenia, reskrypty, rejestry podatkowe, kontrybucje 1563-1777 sygn.442-517; 10.Akta dot. spraw komunikacji: reskrypty, sprawozdania dot. utrzymania w dobrym stanie dróg i mostów, 1664-1669 sygn.519-522; 13. reskrypty dot. Dnia Pokuty i Modlitwy (Buss- und Bettag), składki na remont kościoła ewangelickiego w Warszawie i Falckenhagen 1669-1676 sygn.523-527.
Starostwo Szymbark (Erbhauptamt Schönberg)
Pomoce archiwalne sygn.528-534 1627-1825
Akta dot. tytułów prawnych : 1.Tytuły własności: kopie dokumentów lennych, ugody braterskie rodziny von Polentz, umowy z rodziną zu Eulenburg, ugoda i sprzedaż części dóbr szymbarskich przez E.S. von Schlieben, rejestr łanów 1531-1721 sygn.535-564; 2.Akta sądowe, procesowe dot.dóbr i uprawnień majątkowych 1724-1824 sygn.565-695
Akta administracyjno-gospodarcze: akta dot.administratorów Wittulskiego i Neumanna 1791-1794 sygn.696
Akta dot.funkcji wynikających z praw zwierzchnich: 1.Generalia: wilkierz wsi Ząbrowo (Sommerau), rota przysięgi, m.in. ławników sądowych, patenty dot. publikacji prawa Prowincji Prus Wschodnich, Litwy i Warmii 1687-1829 sygn.697-710; 2.Akta dot. sporów o regalia: prośby i reskrypty dot. administracji starostwem, sprawy jurysdykcji starostwa, Komisja Lenna, korespondencja z Schaaken w sprawie przekazania registratury z Szymbarka, 1682-1721 sygn.711-777; 3a.Sprawy patronackie ogólne: patronat nad kościołem, duplikaty ksiąg kościelnych, m.in. w Ząbrowie 1699-1873 sygn.778-822; 3b.Sprawy sprawozdawczo-majątkowe patronatu:wizytacje kościelne, rachunki kościelne, renowacje kościołów 1576-1835 sygn.823-931; 4.Akta sądów patrymonialnych dot.spraw niespornych, opiekuńczych: sprawy spadkowe 1705-1824 sygn.932-1060; 5.Akta procesowe spraw cywilnych: księgi protokołów sądowych, protokoły sądu patrymonialnego 1703-1825 sygn.1061-1158; 6.Sprawy karne sądu patrymonialnego 1702-1824 sygn.1159-1238, 1264; 6a.Akta dot. administracji sądu patrymonialnego 1744-1824 sygn.1239-1253; 7.Akta ogólno-administracyjne i policyjne: rozporządzenia, instrukcje, zarządzenie dot. administracji i registratury starostwa 1609-1783 sygn.1254-1259; 9.Akta dot. spraw podatkowych: podatek pogłówny, kontrybucje 1709-1713 sygn.1260-1262; 12.Akta policyjno-sanitarne: reskrypt dot. zakazu organizacji różnych uroczystości z powodu zarazy 1710-1710 sygn.1263
Varia: zdjęcie zamku Finckenstein /Susz b.d. sygn.1265
Starostwo Jaśkowo (Erbhauptamt Jäskendorf)
Akta administracyjno-gospodarcze: księgi gospodarcze, rachunki roczne, inwentarze folwarków, księgi zasiewów, rejestry wypłat, spis bydła, kontrole mleka, hodowla zwierząt 1706-1944 sygn.1266-1383
Akta dot. spraw rodzinnych: korespondencja w sprawach handlowych i rodzinnych 1797-1799, 1837 sygn.1384-1385
Akta ogólno-administracyjne i policyjne: wybory do landtagu krajowego i prowincjonalnego, spisy ludności, książki meldunkowe, rejestr kar policyjnych 1849-1944 sygn.1386-1398; 8.Akta wojskowe: zaopatrzenie wojska, spisy ludności 1794-1944 sygn.1399-1418; 11.Akta dot.opieki społecznej i ubezpieczeń 1876-1944sygn.1419-1439; 12. Akta urzędu stanu cywilnego XX w. sygn.1440
Suplement: rejestry dokumentów, dokumenty majątków 1379-1833 sygn.1441-1450; sprawy sporne majątkowe, kontrakty, dzierżawy 1634-1821 sygn.1451-1467; akta pisarza Lehmanna 1748-1748 sygn.1468; testamenty, sprawy spadkowe 1726-1749 sygn.1469-1471; stypendium rodzinne 1562, 1733-1767 sygn.1472; rachunki, pokwitowania, korespondencja 1664-1797 sygn.1473-1474; zadłużenia majątków, oszacowania folwarków, księgi hipoteczne 1475-1479 1671-1763; inwentarze archiwalne Staatsarchiv Königsberg dla depozytu Finckenstein b.d. 1480-1481; ugoda rodzinna miedzy domami Dąbrówno i Szymbark 1709-1777; sumariusz schlachty 1723-1723 sygn.1483; księgi hipoteczne, ingrosacyjne Szymbarka 1731-1824 sygn1484-1494; akta majątkowe 1555-1810 sygn.1495-1501; testamenty 1750-1832 sygn.1502-1504.
Nr mikr.:132358-132778,132789-133603
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
42/385/0/-/1 Acta betreffend die Correspondence hinsichts der zum Reichsgräfl. V. Finckenstein-Gilgenburgschen Familien-Archiv gehörigen Documente und Acten 1803-1831 66
42/385/0/-/2 Acta des Dreissighuben-Waldes, Privilegia, Vergleiche, Grenzstreite, Contributions - u. Allodifications -Auferlegung und Lehn-Canon enthaltend [1332-1702] 1611-1735 127
42/385/0/-/3 Altstadsche Documente 1602-1754 42
42/385/0/-/4 Lodeinsche Documenta und Schriften 1611-1774 120
42/385/0/-/5 Acta in causa derer Gräfl. von Finckensteinschen Erben contra die Einsassen des Adl. Guths Marienfelde und Grentz-Streit mit Dreissighuben, Klonowo 1612-1756 326
42/385/0/-/6 Acta das Hochgräfl. Stadt-Gast-Haus in der Stadt Gilgenburg 1650-1754 53
42/385/0/-/7 [Privilegien betreffend die Cathegorie einiger Verschreibungen, Contributions-Sachen, Deduction des Huben-Ausschlages] 1684-1736 42
42/385/0/-/8 [Hipoteczny zastaw folwarku Lubainen] 1686 8
42/385/0/-/9 Gerichtl. Vergleich zwischen Ernst von Finckenstein und Jan de Olszewa Szarzewski über die Ketzwald-Grenze und Wiederaufnahme d. Streite nach Fr. R. Finck. Tode 1690-1749 39
42/385/0/-/10 Acta betreffend die Erhebung der Finckensteinschen Familien in den Teichsgrafenstand 1693-1768 167
42/385/0/-/11 Acta die Arrende des Guts Sdumkeim betreffend. 1. Inventarium, 2. Verlängerungen Pachtcontracts von 1703, 1706, 1709, 3. Rückständige Zahlungen von 1714, 1715, u.s.w. 1700-1715 57
42/385/0/-/12 Ehe-Pacten oder Heirats-Notulen der Hochgräfliche Familien Gilgenburgschen Hauses 1706-1769 83
42/385/0/-/13 Moschnitz, Grösse, Grenzen und Bodenbeschaffenheit 1716 6
42/385/0/-/14 Grentz-Streitigkeiten den von Finckenstein mit Johann de Olszewa Szarzewski, den von Uzdowski und Białobłocki auf Czerlin und Klein Nappern von 1690-1754 1717-1754 33
42/385/0/-/15 Acta das Privileg der Schloss Accise Freiheit betreffend 1719-1767 44
1 2 3 4 ... 48 49 50 51 52 ... 98 99 100 101

Amount of archival material

1491

1491

0

7.61

7.61

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -