Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Grodkowa

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1407-1944
- brak danych - 1407 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
czeski
spis roboczy Yes 3 j.a.
inwentarz książkowy Yes 1383 j.a.
Pierwsza wzmianka dotycząca miejscowości Grodków znajduje się w dokumencie księcia Henryka z 1276. Grodków lokowany był jako osada targowa. W 1278 roku otrzymał niemieckie prawo miejskie, a 1467 - prawo magdeburskie. Miasto początkowo stanowiło własność Piastów Śląskich, w 1344 roku miasto kupił od Bolka III biskup wrocławski Przecław i do czasu sekularyzacji, Grodków stanowił własność biskupów wrocławskich. Po sekularyzacji przeszedł na własność Prus i został zrównany w prawach z innymi miastami pruskimi. W latach 1524-1532 Grodków był miejscem zebrań stanów śląskich. Do 1392 roku na czele miasta stał wójt dziedziczny, następnie wójtostwo zostało sprzedane miastu i od tegi czasu miastem zarządzał burmistrz i radni. Od 1621 roku w skład magistratu wchodził burmistrz, 3 radnych, 1 starszy i 9 ławników. W 1809 roku wprowadzono ordynację miejską, jednolitą dla wszystkich miast pruskich. Zmodyfikowano ją w 1831 roku. Określała ona prawa wyborcze do rady miejskiej według wysokiego czynszu majątkowego. Liczba radnych w zależności od wielkości miasta wynosiła od 9 do 60 osób wybieranych co 3 lata. W grodkowie liczba ta wynosiła 18 członków wybieranych na 6 lat. Kolejna modyfikacja ordynacji miejskiej z 1853 roku określała terytorium miasta i status jego obywateli. Niższa władza sądownicza znajdowała się początkowo w rękach wójta dziedzicznego, później w rękach iasta. Wyższą władzę sądowniczą od 1344 roku sprawował biskup. Z chwilą sekularyzacji, sądownictwo miejskie przeszło w ręce sądów powszechnych.
[Na postawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole 1993]
Dokumenty: kontrakty kupna - sprzedaży, dzierżawy, przywileje warzenia piwa, pożyczki udzielane miastu przez mieszczan, sprawy spadkowe, potwierdzenia prawego pochodzenia, zawarcie ugody 1407-1853 (172 j.a.), Akta: sprawy komunalne miasta, gmina miejska i jej granice, statystyka, ruch ludnościowy 1742-1933 (66 j.a.), sprawy magistratu, burmistrzowie, wybory do rady miejskiej, ordynacja miejska z 1808 roku 1794-1930 (64 j.a.), zarządzanie miastem, registratura, sprawozdania prasowe, opinie policyjne, hodowla owiec, produkcja wełny, wysiewy i zbiory 1775-1930 (79 j.a.), finanse miasta, sprawozdania finansowe, roczne, kasa miejska, sprawy rolno - leśne 1790-1941 (83 j.a.), zarząd majątkiem miasta, dzierżawa, kupno, sprzedaż parcel, uwolnienie od ciężarów na rzecz miasta, szarwarki 1743-1929 (64 j.a.), gospodarka leśna, zatrudnianie rosyjskich jeńców wojennych 1618-1929 (54 j.a.), sprawy budowlane domów, ulic, dróg, kolei, sprawy poczty, sprawy celne 1756-1929 (68 j.a.), organizacja policji miejskiej 1664-1930 (78 j.a.), sprawy przeciwpożarowe, bractwo kurkowe, strzelnice 1698-1929 (61 j.a.), targi, jarmarki, waga miejska, handel 1789-1928 (47 j.a.), rzemiosło, akta cechów, szkoły zawodowe 1604-1929 (42 j.a.), przemysł, manufaktury 1743-1929 (19 j.a.), sprawy wyznaniowe, szkoły ewangelickie i katolickie, fundacje 1627-1941 (51 j.a.), opieka społeczna 1815-1830 (30 j.a.), szpital, lecznictwo, głuchoniemi, ociemniali, sprawy opiekuńcze, ubezpieczenia 1725-1929 (48 j.a.), zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygn. 1-47, 1250-1371. zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)

Amount of archival material

1386

1383

0

28.50

28.47

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -