Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Rozprza

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - [1833] 1839-1945
- brak danych - 1833 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gminy dominialne w tym gmina Rozprza powstały na zasadzie dekretu króla Fryderyka Augusta z 23 lutego 1809 r. o organizacji administracji samorządowej w Księstwie Warszawskim. Gmina dominialna Rozprza położona była na terenie powiatu piotrkowskiego, w skład której wchodziły następujace wsie, osady, kolonie i folwarki: Bagno, Białocin, Dzięciary, Ignaców, Kęszyn, Łochynsko, Mzgdalenka,,Niechcice, Straszów, Szymanów, Wola Niechcicka i Zmożna Wola. Na skutek ukazu carskiego z dnia 2 marca 1864 r. gmina dominialna została zniesiona. Dawne obszary gmin dominialnych Świerczyńsko i Wroników oraz gmin wiejskich Mierzyn i Stara Wieś zostały włączone do gminy Rozprza, której funkcjonowanie oparte zostało na przepisach wynikających z Ukazu o urządzeniu gmin wiejskich z 1864 r. W 1867 r. utworzona została gubernia piotrkowska, która objęła zasięgiem powiat piotrkowski. Do gminy Rozprza należały wówczas następujące wsie: Bagno, Bazar, Białocin, Bogumiłów, Cieślin, Gieski, Ignaców, Kęszyn, Kuźnica Żerechowska, Laski, Łochyńsko, Magdalenka, Mierzyn, Niechcice, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Stara Wieś, Straszów, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka, Wroników, Zmożna Wola.
W dniu 1 czerwca 1869 r. wydany został ukaz carski , w którym polecono przemianować małe miasteczka na osady i zastosować do nich moc ukazu z dnia 19 lutego 1864 r. o urządzeniu gmin wiejskich. Istniejące dotychczas odrębne miasto Rozprza zostało włączone jako osada do gminy Rozprza.
Reformy administracyjne przeprowadzone w latach sześćdziesiątych XIX wieku przetrwały do I wojny światowej. W latach 1914 – 1918 zmieniony został dotychczasowy podział administracyjny. Z dawnych urzędów administracji terenowej zachowały się jedynie urzędy gminne. W austriackiej strefie okupacyjnej na terenie Gubernatorstwa Lubelskiego gmina Rozprza znalazła się w składzie powiatu zarządzanego przez Komendę Powiatową w Piotrkowie.
Po odzyskaniu niepodległości gmina Rozprza wraz z powiatem piotrkowskim weszła w skład utworzonego w 1919 r. województwa łódzkiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego zmianom ulegały nazwy miejscowości. W gminie Rozprza zmieniono nazwę wsi Aleksandropol na Pieńki.
W okresie okupacji niemieckiej gmina Rozprza znalazła się w Generalnej Guberni, Dystrykcie Radomskim, powiecie piotrkowskim i obejmowała następujące gromady: Bryszki, Białocin, Gieski, Ignaców, Kęszyn, Kuźnica Żerechowska, Laski, Łochyńsko, Magdalenka, Mierzyn, Niechcice, Rozprza, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Romanówka, Stara Wieś, Stara Wieś Kolonia, Straszów, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Nowa, Wola Niechcicka Stara, Wroników, Zmożna Wola.
Z chwilą wyzwolenia w 1945 r. Gminna Rada Narodowa w Rozprzy zaczęła funkcjonować na podstawie Ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 września 1944 r. dotyczącej organizacji i zakresu działania rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodawczych i samorządowych.
Akta z okresu zaboru rosyjskiego obejmują 108 j.a. i zawierają sprawy związane z życiem społeczno-gospodarczym mieszkańców gminy. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:
- księgi zebrań gminnych
- listy rozkładu i ściągania podatków
- wykazy ubezpieczenia zabudowań
- wykazy obciążeń mieszkańców gminy – szarwarki na budowę dróg i mostów
- korespondencję z Łódzką Dyrekcją Szkolną w spawie budowy i utrzymania szkół
- wykazy statystyczne dotyczące stanu upraw, zasiewów, liczby ludności, wyznania
- sprawozdania kwartalne urodzonych, zaślubionych i zmarłych
- księgi ludności stałej i niestałej
- spisy poborowych, żołnierzy rezerwy, zarządzenia w sprawie mobilizacji
- sprawy sądowe
- tabele likwidacyjne wsi
Druga część zespołu obejmująca lata 1915-1939 zawiera:
- akta z okresu I wojny światowej 1915-1918
- akta z okresu dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939
Akta z okresu I wojny światowej zachowały się w niewielkiej ilości, są to przede wszystkim zarządzenia i rozporządzenia austriackich władz okupacyjnych szczebla powiatowego, dzienniki dochodów i wydatków, księgi rachunkowe, wykazy podatków gminnych, szarwarków, statystyka gminy, budżety szkół, listy osób podlegających szczepieniom ochronnym, rejestry opłat na rzecz szpitala św. Trójcy, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych, składki bożniczej, ewakuowanych i zapomóg dla osób z terenu walk, ogłoszenia i obwieszczenia wojenne, zasiłki dla rodzin rezerwistów, kontyngenty.
W aktach pochodzących z pierwszych lat Polski Niepodległej obok typowych spraw administracyjnych występują sprawy dotyczące skutków działań wojennych np. rekwizycji wojennej, poboru do wojska, aprowizacji, sierot po poległych żołnierzach, strat wojennych
i odbudowy.
Akta z okresu międzywojennego zostały podzielone się na 4 działy:
a) Ogólno-Organizacyjny – obejmujący okólniki i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, administracyjne, osobowe, urzędowanie ciał samorządowych, kontrolę i nadzór, majątek gminy i gromad, oraz sprawy kasy pożyczkowo - oszczędnościowej;
b) Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania budżetowe, dochody i wydatki, kredyty, podatki, daniny, ubezpieczenia, egzekucje administracyjne;
c) Gospodarki Gminnej – sprawy ogólno-gospodarcze, budowy i utrzymania dróg i mostów, szkolnictwa, zwalczania chorób zakaźnych, opieki społecznej i kosztów leczenia, rolnictwa i leśnictwa, statystyki, weterynarii i hodowli, przemysłu i handlu;
d) Administracyjny – wybory do Sejmu i Senatu, ewidencja ludności, sprawy emigracji, wojskowe, budowlane, aprowizacyjne, karno-administracyjne, sądowe, dzienniki korespondencyjne;
Z okresu II wojny światowej zachowały się akta z trzech działów:
a) Finansowo-Budżetowego – dochody obce, ubezpieczenia rzeczowe;
b) Gospodarki Gminnej – sprawy ogólno-gospodarcze, oświaty, kultury i sztuki, zdrowia publicznego i akcji sanitarno porządkowej, opieki społecznej, weterynarii i hodowli;
c) Administracyjnego – zaświadczenia, akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
Uzupełnienia: budżet gminy na 1941/1942 r.
Jednostki nieodnalezione podczas skontrum zasobu: 154, 157, 158, 165, 166, 220, 245, 280, 285, 286, 287, 318, 448, 449, 450, 481, 487, 540, 548, 652, 666, 672, 687, 691.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
48/32/0/1.1/1 Kniga prigovorov˝ gminnago shoda 1873-1885 0
48/32/0/1.1/2 Kniga prigovorov˝ gminnyh˝ shodov˝ 1891-1898 0
48/32/0/1.1/3 Kniga dlâ zapiski lic˝, iměûŝih˝ pravo golosa na gminnom˝ shodě 1901-1902 0
48/32/0/1.1/4 Kniga prigovorov˝ sel´skih˝ shodov˝ 1889-1891 0
48/32/0/1.1/5 Kniga prigovorov˝ sel´skih˝ shodov˝ 1900-1904 0
48/32/0/1.1/6 Kniga prigovorov˝ posadskogo shoda 1905-1928 0
48/32/0/1.2/7 [Komisja do spraw włościańskich] 1864-1867 0
48/32/0/1.3/8 [Rozkłady składki na utrzymanie urzędu wójta gminy] 1864-1871 0
48/32/0/1.3/9 Akta Wójta Gminy Rozprza w przedmiocie Spisu Ognisk 1857-1858 0
48/32/0/1.4/10 Akta Wójta Gminy Stara Wieś w przedmiocie Katastrów Ogniowych [1833-1857] 1867-1870 0
48/32/0/1.4/11 Akta Wójta Gminy Rozprza w przedmiocie Wykazów Ubezpieczenia Zabudowań wsi Łochyńska [Bagno,Straszów] 1839-1869 0
48/32/0/1.4/12 Akta Wójta Gminy Rozprza w przedmiocie Wykazów Ubezpieczenia Zabudowań Wsi Magdalenka z Folwarkiem 1845-1856 0
48/32/0/1.4/13 Akta Wójta Gminy Rozprza w przedmiocie Katastrów Ogniowych Wsi Niechcic i Woli Niechcickiej 1846-1867 0
48/32/0/1.4/14 Akta Wójta Gminy Rozprza w przedmiocie ubezpieczeń budynków wsi Kęszyna ... 1846-1865 0
48/32/0/1.4/15 Akta Wójta Gminy Rozprza w przedmiocie Wykazów Ubezpieczenia Zabudowań Wsi Straszowie 1847-1869 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

756

756

0

16.01

16.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -