Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Uszczyn z siedzibą w Poniatowie

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - [1845] 1853-1945
- brak danych - 1845 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina dominialna Uszczyn położona była na terenie powiatu piotrkowskiego, w okręgu sądowym piotrkowskim. Na skutek ukazu carskiego z dnia 2 marca 1864 r. gmina dominialna została zniesiona. W 1867 r. utworzona została gubernia piotrkowska, która objęła zasięgiem powiat piotrkowski Według stanu z 1881 r. do gminy Uszczyn należały następujące wsie : Bugaj; Kałek; Meszcze; Raków; Raków kolonia (3 części: (Wygwizdów, Raków Duży, Raków Mały); Rychłowisko; Starostwo Piotrkowskie; Starostwo Piotrkowskie (Pohulanka); Świerczów; Uszczyn; Uszczyn kolonia (3 części: Uszczyn, Podkałek i Korytnica); Witów; Witów (Osowiec); Witówek; Wielka Wieś; Zalesice; Zwierzeje .
Reformy administracyjne przeprowadzone w latach sześćdziesiątych XIX wieku przetrwały do I wojny światowej. W latach 1914 – 1918 zniesiony został dotychczasowy podział administracyjny. Z dawnych urzędów administracji terenowej zachowały się jedynie urzędy gminne. W austriackiej strefie okupacyjnej na terenie Gubernatorstwa Lubelskiego gmina Uszczyn znalazła się w składzie powiatu zarządzanego przez Komendę Powiatową w Piotrkowie. Z dniem 1stycznia 1917 r. z gminy odłączono wsie: Bugaj, Podpiotrkówek, Rychłowisko, Starostwo i Wielką Wieś, które zostały przyłączone do miasta Piotrkowa.
Po odzyskaniu niepodległości gmina Uszczyn wraz z powiatem piotrkowskim znalazła się w nowoutworzonym w 1919 r. województwie łódzkim. Liczyła wówczas 4016 mieszkańców. W okresie okupacji niemieckiej gmina Uszczyn znalazła się w Generalnej Guberni, Dystrykcie Radomskim, powiecie piotrkowskim . Według stanu na dzień 1 marca 1942 r. gmina Uszczyn obejmowała 13 gromad: Kałek, Korytnica, Meszcze, Poniatów, Raków, Raków kolonia, Świerczów, Uszczyn, Wierzeje, Witów, Witów kolonia, Zalesice, Zalesice kolonia. Z chwilą wyzwolenia w 1945 r. Gminna Rada Narodowa w Uszczynie zaczęła funkcjonować na podstawie Ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 września 1944 r. dotyczącej organizacji i zakresu działania rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodawczych i samorządowych.
Akta z okresu zaboru rosyjskiego obejmują 1066 j.a. i zawierają:
- księgi zebrań gminnych
- zarządzenia i cyrkularze Naczelnika Powiatu i Gubernatora Piotrkowskiego
- księgi i poszyty dotyczące kasy pożyczkowo-oszczędnościowej
- listy rozkładu i ściągania podatków, jak również dochody z propinacji, składek ogniowych i licytacji majątków ruchomych
- wykazy obciążeń mieszkańców gminy – szarwarki na budowę dróg i mostów
- korespondencję z Łódzką Dyrekcją Szkolną w sprawie budowy i utrzymania szkół w gminie
- wykazy dzieci do szczepień ochronnych
- wykazy ubezpieczeń na bydło i korespondencja w sprawach chorób zakaźnych bydła
- akta wyborów do Dumy Państwowej
- korespondencję dotyczącą parafii rzymskokatolickich
- wykazy składek na parafię ewangelicką i gminę żydowską
- sprawozdania kwartalne urodzonych, zaślubionych i zmarłych
- spisy poborowych, żołnierzy rezerwy, zarządzenia w sprawie mobilizacji
- protokoły sądów gminnych, korespondencję w sprawach aresztantów
- wykazy statystyczne dotyczące stanu upraw, zasiewów, liczby ludności, wyznania, zakładów rzemieślniczych
- 29 ksiąg ludności stałej z lat 1845 –1931 i 4 ludności niestałej z lat 1899 - 1909
Wójt prowadził korespondencję z Naczelnikiem Powiatu, Gubernatorem Piotrkowskim, Komisarzem ds. włościańskich, Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych, Izbą Skarbowa, Łódzką Dyrekcją Szkolną, Sądem Okręgowym w Piotrkowie.
Druga część zespołu obejmującą lata 1915-1939 zawiera:
- akta z okresu I wojny światowej 1915-1918
- akta z okresu dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939
Akta z okresu I wojny światowej zachowały się w niewielkiej ilości, są to przede wszystkim zarządzenia i rozporządzenia austriackich władz okupacyjnych szczebla powiatowego, księgi dochodów i wydatków, wykazy podatków gminnych, ubezpieczeń, szarwarków, budżety szkół, listy osób podlegających szczepieniom ochronnym, rejestry opłat na rzecz szpitala św. Trójcy, wykazy ewakuowanych i zapomóg dla osób z terenu walk, ogłoszenia i obwieszczenia porządkowe, zasiłki dla rodzin rezerwistów, kontyngenty.
W aktach pochodzących z pierwszych lat Polski Niepodległej obok typowych spraw administracyjnych występują sprawy dotyczące skutków działań wojennych np. lichwy wojennej, rekwizycji broni palnej, poboru do wojska, aprowizacji, sierot po poległych żołnierzach, strat wojennych i odbudowy. Charakterystyczne dla tego okresu są także akta parcelacji majątków ziemskich – donacji.
Akta z okresu międzywojennego zostały podzielone się na 4 działy:
a) Ogólno-Organizacyjny – obejmujący okólniki i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, administracyjne, osobowe, urzędowanie ciał samorządowych, majątek gminy i gromad, oraz sprawy Kasy Pożyczkowo - Oszczędnościowej;
b) Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania budżetowe, dochody i wydatki, kredyty, podatki, daniny, ubezpieczenia;
c) Gospodarki Gminnej – sprawy ogólno-gospodarcze, budowy i utrzymania dróg i mostów, szkolnictwa, zwalczania chorób zakaźnych, opieki społecznej i kosztów leczenia, rolnictwa i leśnictwa, statystyki, weterynarii i hodowli, przemysłu i handlu;
d) Administracyjny – wybory do Sejmu i Senatu, ewidencja ludności, sprawy emigracji, wojskowe, budowlane, aprowizacja, sprawy karno-administracyjne, sądowe, dzienniki korespondencyjne;
W okresie II wojny światowej pojawiła się nowa grupa akt - danina wojenna od ludności.
Uzupełnienia: Spisy wyborców do Sejmu i Senatu z 1930 r.
Jedn. nieodnalezione 1074;1123;1140;1154;1155;1156;1158; 1159;1170;1171;1196;1197;1220;1243;1254;1344;1372;1405; 1447;1455;1500;1523;1575;1579;1654;1708;1720;1721;1772; 1778;1792;1802;1807;1809;1811;1813;1814;1816; 1817;1820; 1821;1824;1845;1860;1864;1866
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Okres zaborów 0 0
1.1 Urzędnicy gminni i zebrania gminne 30 1888-1926 0
1.2 Zarządzenia władz zwierzchnich 33 1889-1914 0
1.3 Korespondencja wójta gminy 61 1890-1914 0
1.4 Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa 29 1880-1921 0
1.5 Dochody gminy - podatki 122 1869-1926 0
1.6 Przymusowe ubezpieczenia 14 1894-1914 0
1.7 Inwentarze majątków po zmarłych 17 1890-1913 0
1.8 Egzekucje Administracyjne 17 1890-1913 0
1.9 Ogólno-gospodarcze 15 1904-1914 0
1.10 Drogi, mosty, szarwarki 17 1891-1914 0
1.11 Szkolnictwo powszechne 23 1888-1914 0
1.12 Zdrowie publiczne i opieka społeczna 54 1890-1914 0
1.13 Rolnictwo i leśnictwo 15 1869-1914 0
1.14 Weterynaria i hodowla 16 1890-1914 0
1.15 Przemysł i rzemiosło 28 1890-1914 0
1.16 Wybory do Dumy Państwowej 4 1905-1912 0
1.17 Ogólno administracyjne 31 1885-1914 0
1.18 Sprawy wyznaniowe 16 1890-1913 0
1.19 Ewidencja i kontrola ludności 150 1845-1931 5349
1.20 Bezpieczeństwo i porządek publiczny 95 1881-1914 0
1.21 Sprawy wojskowe 99 1874-1922 0
1.22 Mobilizacja 12 1894-1914 0
1.23 Sprawy budowlane 2 1912-1913 0
1.24 Sprawy policyjne 31 1883-1914 0
1.25 Sprawy Straży Ziemskiej 14 1879-1911 0
1.26 Sprawy sądowe 68 1889-1914 0
1.27 Statystyka rolna i ogólna 19 1889-1913 0
1.28 Dzienniki korespondencyjne 30 1879-1913 0
1.29 Spisy spraw 4 1895-1914 0
2 Okres międzywojenny 0 0
2.30 Dział Ogólno-Organizacyjny 105 1915-1939 0
2.31 Dział Finansowo-Budżetowy 139 1914-1940 0
2.32 Dział Gospodarki Gminnej 202 1915-1939 0
2.33 Dział Administracyjny 268 1915-1939 0
3 Okupacja hitlerowska 0 0
3.34 Dział Ogólno-Organizacyjny 4 1940-1942 0
3.35 Dział Finansowo-Budżetowy 21 1939-1945 0
3.36 Dział Gospodarki Gminnej 23 1940-1942 0
3.37 Dział Administracyjny 38 1940-1944 0

Amount of archival material

1869

1869

0

18.51

18.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -