Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Kolneńskiego

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1874-1914
Kommisar po Krestjanskim Delam Kolnenskiego Uezda 1874 - 1914
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ukaz z 2 marca 1864 r. „ o sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych ustaw o włościanach”,powoływał specjalne urzędy, których głównym celem było wprowadzenie w życie postanowień ukazu o uwłaszczeniu, o Komisji Likwidacyjnej i o gminach. Istniejący wówczas powiat łomżyński podzielono na trzy rewiry na których czele stali komisarze rewirowi,które z kolei wchodziły w skład Centralnej Komisji Augustowskiej do Spraw Włościańskich. Od maja 1865 do pierwszej połowy 1867 roku rewiry te wchodziły w skład Łomżyńskiej Komisji do Spraw Włościańskicha po utworzeniu guberni łomżyńskiej w skład Urzędu Gubernialnego Łomżyńskiegodo Spraw Włościańskich. W związku z reformą administracyjną rewiry ograniczały się do terytoriów nowoutworzonych powiatów.
Do obowiązków Komisarza należało sprawdzanie projektów i tabel likwidacyjnych wsi i miast prywatnych, zestawianie tabel likwidacyjnych dla majątków drobnej szlachty o powierzchni poniżej 180 mórg oraz tabel nadawczych dla wsi i miast rządowych. W późniejszym okresie czasu gdy większość zagadnień związanych z uwłaszczeniem została rozstrzygnięta, Komisarze zajmowali się określaniem powierzchni gruntów chłopskich, rozstrzyganiem sporów gruntowych, poświadczaniem i zatwierdzaniem uchwał zgromadzeń wiejskich, nadzorem nad funkcjonowaniem samorządów gminnych i działalnością gminnych kas pożyczkowo – oszczędnościowych.
Rejestry pomiarowe, opisy geodezyjne i plany wsi z naniesioną miedzą graniczną ( 1 – 29 ). - brak danych -

Amount of archival material

29

29

0

0.33

0.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -