Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Biała powiat płocki

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1826-1911
- brak danych - 1826 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 103 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 17 j.a.
Księgi prowadzone przez władze kościelne zawierające akta chrztów, ślubów i zgonów określane popularnie mianem metryk (od łac. słowa "metrica"oznaczającego spis, rejestr) pojawiły się w Polsce w poł. XV w., a rozpowszechniły się szerzej w XVIII w. W 1577 r. synod piotrkowski zatwierdził postanowienia Soboru Trydenckiego z 1563 r. m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg chrztów i ślubów. Jednak powszechny nakaz sporzadzania metryk chrztów, bierzmowania i ślubów wraz z formułkami wydał dopiero arcybiskup Bernard Maciejowski w swym liście pasterskim z 1607 r. Wspomniane ustawy kościelne dotyczące metryk poprzedziły ustawodawstwo cywilne tj. zarówno obowiązujące od 1807 r. w Księstwie Warszawskim prawo cywilne Kodeks Napoleona, jak i nowe prawo o małżeństwie wprowadzone w 1836 r. przez cara Mikołaja I postanowieniem z dn. 16.03.1836 r. W przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, nowe prawo z 1836 r. zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]

Parafia Biała została założona w XII w. [Na podstawie "Wykazu parafii w Polsce. T. II", Warszawa 2006]
1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826-1894 (sygn. od 1 do 40 i od 75 do 103); 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1826-1828, 1831, 1833-1835, 1838-1864 (sygn. od 41 do 74). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-40; 89-96 (mikrofilmy nr: 311335-311374; 1261-1268)

Amount of archival material

120

103

0

1.14

0.92

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -