Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Bulkowo

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1826-1938
- brak danych - 1826 - 1916
1919 - 1925
1927 - 1930
1934 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 103 j.a.
protokół zdawczo-odbiorczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 79 j.a.
Księgi prowadzone przez władze kościelne zawierające akta chrztów, ślubów i zgonów określane popularnie mianem metryk (od łac. słowa "metrica"oznaczającego spis, rejestr) pojawiły się w Polsce w poł. XV w., a rozpowszechniły się szerzej w XVIII w. W 1577 r. synod piotrkowski zatwierdził postanowienia Soboru Trydenckiego z 1563 r. m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg chrztów i ślubów. Jednak powszechny nakaz sporzadzania metryk chrztów, bierzmowania i ślubów wraz z formułkami wydał dopiero arcybiskup Bernard Maciejowski w swym liście pasterskim z 1607 r. Wspomniane ustawy kościelne dotyczące metryk poprzedziły ustawodawstwo cywilne tj. zarówno obowiązujące od 1807 r. w Księstwie Warszawskim prawo cywilne Kodeks Napoleona, jak i nowe prawo o małżeństwie wprowadzone w 1836 r. przez cara Mikołaja I postanowieniem z dn. 16.03.1836 r. W przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, nowe prawo z 1836 r. zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]

Parafia Bulkowo została założona w 1385 r.. [Na podstawie "Wykazu parafii w Polsce. T. II", Warszawa 2006]
1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826-1894 (sygn. od 1 do 40 i od 75 do 103); 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1826-1833, 1835-1839, 1841-1848, 1850-1852, 1854-1863 (sygn. od 41 do 74). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-40; 89-97 (mikrofilmy nr: 311763-311802; 1312-1320).

Amount of archival material

183

103

0

1.21

0.79

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -