Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Kutno

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1868-1953
Kutnovskoe Gminnoe Upravlenije 1868 - 1939
1945 - 1953
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 235 j.a.
indeks osobowy No - brak danych -
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 76 j.a.
Urzędy gmin powstały na podstawie dekretu królewskiego z 23 lutego 1809 roku o tymczasowej organizacji dla gmin, a następnie na mocy postanowienia Namiestnika KP z 3 lutego 1816 roku i 30 maja 1818 r. Obszar gminy łączył się z obszarem dworskim, a funkcja wójta gminy połączona była z władzą pana feudalnego. Reforma samorządu wiejskiego nastąpiła w 1864 roku na podstawie ukazu carskiego z 2 marca 1864 roku W 1867 roku nastąpił nowy podział terytorialny. Nowy podział nie pokrywał się z podziałem dominalnym. W 1918 roku Naczelnik Państwa wydał 27 listopada dekret o utworzeniu rad gminnych na obszarze byłego Królestwa Polskiego. Kolejne zmiany przyniosła ustawa z 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, która miała na celu ujednolicenie administracji samorządowej. Organem uchwałodawczym i kontrolującym była Rada Gminy Kutno, a organem wykonawczym Zarząd Gminy Kutno. 11 Września 1944 r. na mocy dekretu o organizacji i działalności rad narodowych powołano Gminne Rady Narodowe. Kolejny akt prawny to dekret PKWN z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i obwieszczenie Prezydenta KRN z 14 stycznia 1946 r. Zmian w organizacji samorządu wiejskiego dokonała uchwała Rady Państwa z 20 marca 1950 roku o powołaniu jednolitej władzy państwowej wszystkich szczebli. Znosiła ona zarząd gminny, którego funkcje przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kutnie. Gminne rady narodowe istniały do 1954 r., do wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191) I. Urząd Gminy w Kutnie, 1868-1931, sygn. od 1 do 10, 310-311: księgi ludności stałej, książka przychodowo-rozchodowa.
II. Zarząd Gminy Kutno, 1925-1938, sygn. od 11 do 26: protokoły posiedzeń Zarządu Gminy Kutno, książka przychodowo-rozchodowa, księgi biercze, akta budowy szkół.
III. Gminna Rada Narodowa w Kutnie, 1945-1950, sygn. od 27 do123.
-Organy kolegialne, sygn. od 27 do 39: protokoły Gminnej Rady Narodowej, Prezydium GRN i komisji GRN, protokoły posiedzeń sołtysów
-Dział ogólno-administracyjny, sygn. od 40 do 71: posiedzenia zarządu gminy, statut regulaminu, sprawy organizacyjne, okólniki, instrukcje, statystyka i sprawozdania, kontrole i zarządzenia polustracyjne, sprawy osobowe członków GRN, sprawy oświaty, sprawy wyznaniowe i obywatelskie.
-Dział finansowo-budżetowy, sygn. od 72 do 113, budżety, księgi kasowe, rozrachunki z osobami trzecimi i instytucjami, sprawozdania rachunkowe, kredyty, zapomogi.
-Dział techniczno-gospodarczy, sygn.od 114 953 do 120: sprawy budowlane i odbudowy, popieranie przemysłu i handlu, wykazy przedsiębiorstw, maszyn rolniczych, sprawy opuszczonych nieruchomości.
-Dział aprowizacji i rolnictwa, sygn. od 121 do 123: pisma z Powiatowego Urzędu Ziemskiego, protokoły klasyfikacji ziemi.
IV. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kutnie, 1950-1953, sygn. od 124 do 242.
-Organy kolegialne, sygn. od 124 do 139, protokoły posiedzeń PGRN i komisji.
-Dział ogólno-administracyjny sygn. od 140 do 187: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne prezydium, sprawy osobowe członków prezydium i komisji, plany i sprawozdania, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, sprawy USC.
-Dział finansowy, sygn. od 188 do 235, preliminarze budżetowe i budżety gminy, księgi kasowe, sprawy kredytów i podatkowe, egzekucje należności, świadczenia w naturze.
-Referat do spraw socjalno-kulturalnych 1950-1953 sygn. od 236 do -242, sprawy szkół, świetlic i placówek kultury.
V. Listy płac 1945-1952, sygn. od 243 do 309.
- brak danych -

Amount of archival material

311

235

0

3.10

2.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -