Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kutna

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1795-1951
- brak danych - 1795 - 1889
1895 - 1895
1898 - 1939
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes 81 j.a.
inwentarz książkowy Yes 853 ja.
spis roboczy Yes 970 j.a
indeks osobowy Yes - brak danych -
indeks rzeczowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
indeks geograficzny Yes - brak danych -
- brak danych - I. Okres zaboru pruskiego 1795-1806 od sygn.1 do 29: sprawy administracyjne, finansowe, wojskowe, regulacja stanu prawnego Żydów.
II. Okres Księstwa Warszawskiego 1807-1815 od sygn. 30 do 53: statystyka ludności miasta, pogorzele miasta, sprawy podatkowe i finansowe miasta.
III. Okres zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej 1815-1918 od sygn. 54 do 146: spisy obywateli do sejmików powiatowych i zgromadzeń gminnych, opis historyczno-topograficzny miasta, ubezpieczenia od pogorzeli, sprawy kasy miejskiej, budynków miejskich i obiektów komunalnych, kwaterunku wojska, podwodów i furażu, remontu kościoła i cmentarza, cen na targowisku miejskim, ewidencja ludności miasta , wykazy rzemieślników, sprawy ludności żydowskiej, wybory do Dumy Państwowej, zmiany granic terytorialnych miasta, sprawy fabryki A. Vedtke, posiedzenia magistratu.
IV. Okres 1918-1939 od sygn. 147 do 814: posiedzenia Rady Miejskiej, lustracja samorządu miejskiego, plakaty i druki dotyczące wojny polsko bolszewickiej i odbudowy kraju, budżety miasta, sprawy obiektów komunalnych, szkolnictwo i opieka socjalna, ewidencja ludności, spisy wyborców, plany budynków i pozwolenia na budowę.
V. Okres 1945-1951 od sygn. od 815 do 936: protokoły posiedzeń Rady Miasta, wykazy ludności, przydziały mieszkań, aprowizacja, budżety, opieka społeczna.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/2/0/-/170 Budżet gospodarczy 1933-1934 1933-1934 0
51/2/0/-/171 Budżet gospodarczy 1936-1937 1936-1937 0
51/2/0/-/172 Budżet administracyjny i drogowy 1937-1938 0
51/2/0/-/173 Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od IV do IX 1937 1937-1937 0
51/2/0/-/174 Wykaz właścicieli nieruchomości opłacających państwowy podatek od nieruchomości 1935 0
51/2/0/-/175 Sprawy dotyczące łaźni w Kutnie 1921-1930 0
51/2/0/-/176 Sprawy oświatowe - sprawy lokalowe gimnazjum im. H. Dąbrowskiego w Kutnie, protokół posiedzenia Sezonu Szkolnego m. Kutna, dane o założeniu szkoły rzemieślniczej 1924-1925 0
51/2/0/-/177 Akta dotyczące częściowej kanalizacji m. Kutna - postanowienia dotyczące robót 1924-1925 0
51/2/0/-/178 Mosty, ulice, chodniki, rynsztoki i drogi - remonty 1925-1926 0
51/2/0/-/179 Sprawy dotyczące wydawania różnych zaświadczeń, wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta 1925-1925 0
51/2/0/-/180 Akta dotyczące pozwoleń na budowę 1925-1925 0
51/2/0/-/181 Rejestracja osób udających się na roboty rolne do Niemiec 1925-1925 0
51/2/0/-/182 Akta dotyczące korespondencji ze Związkiem Miast Polskich 1925-1927 0
51/2/0/-/183 Akta dotyczące korespondencji ze Związkiem Miast Polskich 1925-1927 0
51/2/0/-/184 Ochrona grobów wojennych-korespondencja Zarządu miasta z Komitetem Ludowym Opieki nad grobami wojennymi-w Berlinie w sprawie uporządkowania grobów żołnierzy niemieckich pochowanych w Kutnie 1926-1927 0
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 ... 23 24 25 26

Amount of archival material

970

853

0

7.66

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -