Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Krerowo (pow. średzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1919 [1955-1977]
- brak danych - 1874 - 1919
1955 - 1955
1958 - 1958
1964 - 1964
1970 - 1971
1977 - 1977
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 oraz akta zbiorowe urodzeń za lata 1955, 1958, 1964, 1970-1971, 1977 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55993-56013) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 157-161, 171-176, 186-191

Amount of archival material

232

232

0

3.09

3.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -