Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tłokinia (pow. kaliski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Tłokinia (pow. kaliski) 1809 - 1872
- brak danych - 1809 - 1811
1819 - 1872
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. połączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Księża najpierw mieli spełnić obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Funkcję urzędnika stanu cywilnego sprawowali duchowni, w przypadku wyznań niechrześcijańskich burmistrzowie lub ich zastępcy. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno dziekan danego dekanatu, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
urodzenia za lata 1809-1811, 1819-1872, małżeństwa za lata 1809-1811, 1819-1872, zgony za lata 1809-1811, 1819-1872 W zespole zmikrofilmowano 72 j.a. o sygn.: 1-8 (nr O: 23873-23880), 9-64 (nr O: 23882-23937), 65-71 (nr O: 45563-45569), 72 (nr O 23881) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-64, 72

Amount of archival material

72

72

0

0.65

0.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -