Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Skoki - obwód wiejski (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874
- brak danych - 1874 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za rok 1874 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 4-6. W zespole zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-3

Amount of archival material

6

6

0

0.04

0.04

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -