Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wąsosze (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wąsosze (pow. koniński) 1818-1916
- brak danych - 1818 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1818-1825, 8 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1818-1870, 9 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1818-1825, 8 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1826-1916, 91 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 83j.a. o sygn.: 1-64 (nr 0: 24837-24900), 65-76 (nr 0: 45735-45746), 77-83 (nr 0: 58652-58658).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/824/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 27
54/824/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 23
54/824/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 27
54/824/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 24
54/824/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 24
54/824/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 15
54/824/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 19
54/824/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 22
54/824/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 16
54/824/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 24
54/824/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 29
54/824/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 33
54/824/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 26
54/824/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 49
54/824/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 46
54/824/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 46
54/824/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 47
54/824/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 49
54/824/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 44
54/824/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 47
54/824/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 47
54/824/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 48
54/824/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 47
54/824/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 48
54/824/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 49
54/824/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 44
54/824/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 48
54/824/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 42
54/824/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 49
54/824/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 49
54/824/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1856 66
54/824/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1857 37
54/824/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1858 40
54/824/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1859 43
54/824/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1860 46
54/824/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1861 40
54/824/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1862 34
54/824/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1863 30
54/824/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1864 35
54/824/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1865 34
54/824/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1866 0
54/824/0/6.1/66 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1867 0
54/824/0/6.1/67 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1868 0
54/824/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/824/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/824/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/824/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/824/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/824/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/824/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/824/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/824/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
54/824/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 85
54/824/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 86
54/824/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 100
54/824/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 81
54/824/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 72
54/824/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 90
54/824/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 89
54/824/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/824/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/824/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/824/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/824/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/824/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/824/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/824/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/824/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/824/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/824/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/824/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/824/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/824/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/824/0/6.1/98 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 0
54/824/0/6.1/99 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 0
54/824/0/6.1/100 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 0
54/824/0/6.1/101 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 0
54/824/0/6.1/102 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
54/824/0/6.1/103 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/824/0/6.1/104 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony Parafii Rzymskokatolickiej Wąsosze za rok 1905 1905 0
54/824/0/6.1/105 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony Parafii Rzymskokatolickiej Wąsosze za rok 1906 1906 0
54/824/0/6.1/106 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony Parafii Rzymskokatolickiej Wąsosze za rok 1907 1907 0
54/824/0/6.1/107 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony Parafii Rzymskokatolickiej Wąsosze za rok 1908 1908 0
54/824/0/6.1/108 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony Parafii Rzymskokatolickiej Wąsosze za rok 1909 1909 0
54/824/0/6.1/110 Urodzenia, małżeństwa, zgony [za rok 1910] 1910 0
54/824/0/6.1/111 Urodzenia, małżeństwa, zgony [za rok 1911] 1911 0
54/824/0/6.1/112 Urodzenia, małżeństwa, zgony [za rok 1912] 1912 0
54/824/0/6.1/113 Akta stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgony [...] [oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1913] 1913 0
54/824/0/6.1/114 Akta stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgony [...] [za rok 1914] 1914 0
54/824/0/6.1/115 [Akty urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1915] 1915 0
54/824/0/6.1/116 [Akty urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1916] 1916 0

Amount of archival material

116

109

0

1.11

1.04

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -